Sesja nr 40


Z dnia 22 listopada 2017 r. Uchwały nr od 661  do 675.


POBIERZ protokół z obrad XL Sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna (format PDF; rozmiar: 438 KB)


Uchwała Rady Miejskiej nr:


661/VII/40/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.


662/VII/40/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022.


663/VII/40/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 13/4 i 14/5 z obrębu 0022 Turowice, gmina Konstancin-Jeziorna.


664/VII/40/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.


665/VII/40/2017 w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.


666/VII/40/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew - Gawroniec - etap 1.


667/VII/40/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 455/2017).


668/VII/40/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 51/23 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.


669/VII/40/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 96/3 z obrębu 0003 Ciszyca, gmina Konstancin-Jeziorna.


670/VII/40/2017 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Konstancin- Jeziorna w roku 2018.


671/VII/40/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę.


672/VII/40/2017 w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna".


673/VII/40/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


674/VII/40/2017 w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Warszawie na kadencję 2016-2019.


675/VII/40/2017 w sprawie zmiany w składzie osobowym doraźnej Komisji do spraw Transportu Miejskiego i Infrastruktury Rowerowej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.


Poniżej do pobrania uchwały podjęte na XL sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w pliku skompresowanym (plik ZIP; rozmiar 10,9 MB). Pliki można rozpakować przy pomocy programów np. WinRAR lub WinZip.

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2017-11-22
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-11-27
Data aktualizacji: 2018-02-27
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna