Sesja nr 34


Z dnia 28 czerwca 2017 r. Uchwały nr od 525  do 547.

POBIERZ protokół z obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna (format PDF; rozmiar: 577 KB)


Uchwała Rady Miejskiej nr:


525/VII/34/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.


526/VII/34/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2016 rok.


527/VII/34/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.

Uchwała Nr 16.110.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2017 roku dotycząca wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie uznania za nieważną Uchwały nr 527/VII/34/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.

Uchwała Nr 18.118.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: umorzenia postępowania wszczętego Uchwałą Nr 16.110.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie uznania za nieważną Uchwały Nr 527/VII/34/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.


528/VII/34/2017  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022.


529/VII/34/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53 z obrębu 01-28 w mieście Konstancin-Jeziorna.


530/VII/34/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 67/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego.


531/VII/34/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych - część wschodnia - etap 1.


532/VII/34/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Konstancin-Jeziorna, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.


533/VII/34/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Konstancin-Jeziorna, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT).


534/VII/34/2017 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Granicznej w Konstancinie-Jeziornie.


535/VII/34/2017 w sprawie nadania publicznej drodze gminnej położonej w Konstancinie-Jeziornie, biegnącej wzdłuż rzeki Jeziorki, od mostu na rzece w rejonie Parku Zdrojowego do ulicy Szpitalnej nazwy ulica „Bulwar im. prof. Jana Haftka".


536/VII/34/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Bielawskiej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 84/6 z obrębu 01-16.


537/VII/34/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 1384/2 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.


538/VII/34/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 117 z obrębu 0021 Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.


539/VII/34/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 440/1 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna


540/VII/34/2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czarnowie oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 211/3, 211/5, 211/6 z obrębu 0004 Czarnów.


541/VII/34/2017 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 214/VII/17/2016 r. z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Świetlicowej stanowiącej działki ewidencyjne numer 12/5 i 12/6 z obrębu 01-16.


542/VII/34/2017 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Świetlicowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 12/3 z obrębu 01-16.


543/VII/34/2017 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Świetlicowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 12/5 i 12/6 z obrębu 01-16 wraz z nabyciem prawa własności do znajdujących się na nieruchomości budynków.


544/VII/34/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna w przedmiocie braku udzielenia odpowiedzi na wniosek z dnia 5 grudnia 2016 r.


545/VII/34/2017 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Promocji Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2028.


546/VII/34/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 3/5, 3/7, 32/1 z obrębu 03-08 w gminie Konstancin-Jeziorna.


547/VII/34/2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała nr 16.112.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały nr 547/VII/34/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2017-06-28
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-07-04
Data aktualizacji: 2017-09-20
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna