Sesja nr 32


Z dnia 31 maja 2017 r. Uchwały od numeru 497 do 524.

POBIERZ protokół z obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna (format PDF; rozmiar: 786 KB)


Uchwała Rady Miejskiej nr:


497/VII/32/2017 w sprawie zmiany Uchwały nr 244/VI/23/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych - część wschodnia, zmienionej Uchwałą nr 302/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r.


498/VII/32/2017 w sprawie uchylenia Uchwały nr 473/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego - etap 1.


499/VII/32/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna.


500/VII/32/2017 w sprawie zmiany Uchwały nr 416/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji - Konstancin-Jeziorna 2020+.


501/VII/32/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.


502/VII/32/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020.


503/VII/32/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.


504/VII/32/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


505/VII/32/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.


506/VII/32/2017 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Obory.


507/VII/32/2017 o zmianie Uchwały nr 226/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz socjoterapeutów, reedukatorów, pedagogów, psychologów, logopedów.


508/VII/32/2017 o zmianie Uchwały nr 178/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.


509/VII/32/2017 w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu nr 1 przy ul. Oborskiej 2 w Konstancinie-Jeziornie.


510/VII/32/2017 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2016.


511/VII/32/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jagiellońskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 58 z obrębu 03-23.


512/VII/32/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Prusa stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 58/2 z obrębu 03-06.


513/VII/32/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Królowej Jadwigi stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 158 z obrębu 03-15.


514/VII/32/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Szymanowskiego stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 196/8 z obrębu 03-23.


515/VII/32/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ulicy Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 22 z obrębu 01-24.


516/VII/32/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 47/13 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.


517/VII/32/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 148/14 z obrębu 0019 Opacz, gmina Konstancin-Jeziorna.


518/VII/32/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 440/1 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.


519/VII/32/2017 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczynek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 85/7 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina.


520/VII/32/2017 w sprawie oceny realizacji programu „Profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka”.


521/VII/32/2017 w sprawie oceny realizacji kontraktu na budowę ratusza z firmą Coprosa Polska Sp. z o.o. Liderem i członkiem konsorcjum.


522/VII/32/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi w przedmiocie bezczynności Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.


523/VII/32/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi w przedmiocie bezczynności Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.


524/VII/32/2017 w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna do spraw transportu miejskiego i infrastruktury rowerowej.

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2017-05-31
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-06-13
Data aktualizacji: 2017-09-12
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna