Jesteś tutaj: Strona główna

Sesja nr 22


Z dnia 7 września 2016 r. Uchwały numer od 334 do 361.


Uchwała Rady Miejskiej nr:

 • 334/VII/22/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016.
  POBIERZ uchwałę nr 334/VII/22/2016

 • 335/VII/22/2016 w sprawie deklaracji przystąpienia do wspólnej realizacji z Powiatem Piaseczyńskim zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2811W (ul. Warecka) - na odcinkach od km 2+940,00 do km 3+760,00 oraz od km 0+271,30 do km 1+180,00”, planowanej do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
  POBIERZ uchwałę nr 335/VII/22/2016

 • 336/VII/22/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019
  POBIERZ uchwałę nr 336/VII/22/2016
   
 • 337/VII/22/2016 o zmianie uchwały Rady Miejskiej Konstancin- Jeziorna nr 119/VI/14/2011 w sprawie opłaty prolongacyjnej.
  POBIERZ uchwałę nr 337/VII/22/2016
   
 • 338/VII/22/2016 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego
  POBIERZ uchwałę nr 338/VII/22/2016

 • 339/VII/22/2016 o zmianie uchwały nr 438/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
  POBIERZ uchwałę nr 339/VII/22/2016

 • 340/VII/22/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej "W zdrowiu ku dorosłości - edukacja młodzieży szkolnej oraz poprawa jakości życia w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję aktywności fizycznej, zasad zdrowego stylu życia i zbilansowanej diety".
  POBIERZ uchwałę nr 340/VII/22/2016
   
 • 341/VII/22/2016 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego z Gminą Góra Kalwaria, dotyczącego powierzenia przez Gminę Konstancin-Jeziorna Gminie Góra Kalwaria części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
  POBIERZ uchwałę nr 341/VII/22/2016

 • 342/VII/22/2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/133/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  POBIERZ uchwałę nr 342/VII/22/2016

 • 343/VII/22/2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 15/8 w obrębie 0003 Ciszyca, gmina Konstancin-Jeziorna.
  POBIERZ uchwałę nr 343/VII/22/2016

 • 344/VII/22/2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 440/1 w obrębie 0014 Łęg.
  POBIERZ uchwałę nr 344/VII/22/2016
 • 345/VII/22/2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 141/5 z obrębu 03-15, położonej w Konstancinie-Jeziornie.
  POBIERZ uchwałę nr 345/VII/22/2016
   
 •  346/VII/22/2016 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 31/1 z obrębu 03-28.
  POBIERZ uchwałę nr 346/VII/22/2016

 •  347/VII/22/2016 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Czarnowie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 149/10 i 150/14 z obrębu 0004 Czarnów.
  POBIERZ uchwałę nr 347/VII/22/2016

 • 348/VII/22/2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wiejskiej 4 (dz. ew. 80 z obr. 03-01).
  POBIERZ uchwałę nr 348/VII/22/2016

 • 349/VII/22/2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Kościelnej 33 (dz. ew. 77 z obr. 03-19).
  POBIERZ uchwałę nr 349/VII/22/2016

 • 350/VII/22/2016 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w liniach rozgraniczających ulicy Żwirowej w Parceli.
  POBIERZ uchwałę nr 350/VII/22/2016

 • 351/VII/22/2016 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Turowicach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 26/2, 26/4, 26/7, 26/9, 26/11 114/2, 114/3, 114/4 z obrębu 0022 Turowice.
  POBIERZ uchwałę nr 351/VII/22/2016

 • 352/VII/22/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ulicy Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 98/15 z obrębu 03-12.
  POBIERZ uchwałę nr 352/VII/22/2016

 •  353/VII/22/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ulicy Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 78 z obrębu 03-12.
  POBIERZ uchwałę nr 353/VII/22/2016

 • 354/VII/22/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ulicy Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej część działek ewidencyjnych numer 22 i 120 z obrębu 01-24.
  POBIERZ uchwałę nr 354/VII/22/2016

 • 355/VII/22/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czarnów - rejon ul. Wypoczynkowej.
  POBIERZ uchwałę nr 355/VII/22/2016

 • 356/VII/22/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 12 z obrębu 03-08 w Konstancinie-Jeziornie.
  POBIERZ uchwałę nr 356/VII/22/2016

 • 357/VII/22/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 67/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna zachodniego, zmienionej uchwałą nr 345/IV/21/2005 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2005 r.
  POBIERZ uchwałę nr 357/VII/22/2016
   
 • 358/VII/22/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Konstancin-Jeziorna - rejon ul. Świetlicowej.
  POBIERZ uchwałę nr 358/VII/22/2016
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Andrzej Cieślawski
Data wytworzenia: 2016-09-07
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2016-09-19
Data aktualizacji: 2016-11-25
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna