Ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna w latach 2017-2018. 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazów nr 18/2017, nr 19/2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna  zwołuje zebranie mieszkańców sołectwa Obory celem dokonania wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Obory w dniu 7 lipca 2017 roku o godzinie 19.00 w budynku gminnego przedszkola w Oborach.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Klub Sportowy Wawawake z siedzibą w Bielawie złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pod nazwą „Sportowe wakacje w Gminie Konstancin-Jeziorna” w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Protokół z wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego

Protokół z wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość netto wynosi od 30.000,01 zł, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 10 lat lokalu niemieszkalnego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności pocztowej.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 5 lat lokalu niemieszkalnego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 10 lat lokalu niemieszkalnego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności prawniczej, rachunkowej.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie.

Zaproszenie do złożenia oferty

W myśl art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie operatu uzdrowiskowego dla gminy Konstancin-Jeziorna, celem potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, co do możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze, dla którego sporządzono operat uzdrowiskowy.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 07.04.2017 r., na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2017, dotacje z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna zostały przyznane, jak poniżej:

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazów nr: 13/2017, 14/2017, 15/2017, 16/2017, 17/2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w 2017 roku.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego I o wolontariacie, na rok 2016.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna