Ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza konsultacje społeczne w sprawie komunikacji publicznej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna świadczonej autobusami linii lokalnych L14, L15, L16, L21, L28.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 w zakresie:

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 20/2017 przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 10 lat lokalu niemieszkalnego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności pocztowej.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 5 lat lokalu niemieszkalnego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 10 lat lokalu niemieszkalnego  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności prawniczej, rachunkowej.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna w latach 2017-2018. 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazów nr 18/2017, nr 19/2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna  zwołuje zebranie mieszkańców sołectwa Obory celem dokonania wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Obory w dniu 7 lipca 2017 roku o godzinie 19.00 w budynku gminnego przedszkola w Oborach.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Klub Sportowy Wawawake z siedzibą w Bielawie złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pod nazwą „Sportowe wakacje w Gminie Konstancin-Jeziorna” w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Protokół z wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego

Protokół z wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość netto wynosi od 30.000,01 zł, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 10 lat lokalu niemieszkalnego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności pocztowej.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 5 lat lokalu niemieszkalnego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna