Ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego I o wolontariacie, na rok 2016.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Uczniowski Klub Sportowy Cirkus z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z gm. Konstancin-Jeziorna” w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pod nazwą „Zawody sportowe Grand Prix Konstancina w piłce siatkowej plażowej 2017” w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o powołanie komisji do szacowania strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – przymrozki wiosenne na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2017.

Zawiadomienie Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Zawiadomienie Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem projektu Planu Ochrony dla Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu lokali nr 11/2017, nr 12/2017 przeznaczonych do oddania w najem.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2017:

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,3318 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 24 w obrębie 03-02 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Grodzkiej 17, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  numer WA5M/00273750/8.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nr 10/2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu Nr 9/2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ratownictwa i ochrony ludności; integracji społecznej; ochrony środowiska w roku 2017.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna po rozpatrzeniu złożonych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w roku 2017, podjął decyzję o wsparciu finansowym realizacji następujących zadań publicznych.

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna