Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu na rzecz, której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Damian Ścisłowicz, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z Rejonu Energetycznego Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 52 w Konstancinie-Jeziornie wylotem na dz. nr ew. 81 obręb Konstancin-Jeziorna, gm. Konstancin-Jeziorna.

Jednocześnie mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania ewentualnych uwag.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Warszawie, przy ul. Elektronowej 2, 03-219 Warszawa, w godzinach 7.30- 14.30.

Zawiadomienie stron postępowania, stosownie do art. 49 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ogłoszenie nastąpiło dnia 26 października 2018 r.                 

Dyrektor
/-/ Anna Rudlicka


  • Poniżej do pobrania treść obwieszczenia (format: PDF; rozmiar: 39,1 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Anna Rudlicka
Data wytworzenia: 2018-10-17
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-10-22
Data aktualizacji: 2018-10-22
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna