Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Krzysztof Buk, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę Kanału Jeziorki polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego przepustu pod drogą krajową nr 721, w km 18+529 biegu drogi w miejscowości Konstancin- Jeziorna, gmina Konstancin-Jeziorna (skrzyżowanie ul. Kołobrzeskiej i ul. K. Pułaskiego).

Jednocześnie mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Warszawie, przy ul. Elektronowej 2, 03-219 Warszawa, w godzinach 7.30- 14.30.

Zawiadomienie stron postępowania, stosownie do art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ogłoszenie nastąpiło dnia 16 października 2018 r.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zastanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Jednocześnie, na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że wniosek w przedmiotowej sprawie nie może zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy ze względu na braki formalne wniosku i ich uzupełnienie w dniu 5 października 2018 r. oraz z uwagi na konieczność zachowania procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy Prawo wodne i duży napływ wniosków wymagających rozpatrzenia. Przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 31 października 2018 r.

Pouczenie
Stosownie do art. 37 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora zarządu Zlewni w Warszawie Wód Polskich.                                         

Dyrektor
/-/ Anna Rudlicka


  • Poniżej do pobrania treść obwieszczenia (format: PDF; rozmiar: 49,7 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Anna Rudlicka
Data wytworzenia: 2018-10-09
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-10-15
Data aktualizacji: 2018-10-15
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna