Obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 778 z późn. zm.) informuję, że wydałem postanowienie nr 16/2017 z dnia 12.05.2017 r.  o zawieszeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie  ustalenia lokalizacji celu publicznego  polegającego  na  budowie ulicy Suwalskiej na terenie działek nr ew. 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7, 90/8, 90/9, 90/10, 90/11, 90/12, 90/13 z obrębu 01-29 położonych w Konstancinie-Jeziornie.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 73 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm. - dalej ustawa ooś) zawiadamiam

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska – etap 1.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 50 K. p. a., Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień na piśmie do treści wniosku z dnia 12.05.2016 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków handlowych, handlowo-usługowych z funkcjami rozrywki, rekreacji i sportu wraz infrastrukturą techniczną w Bielawie przy ul. Warszawskiej, gmina Konstancin-Jeziorna, pow. piaseczyński,

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, że w dniu 14.04.2017r. na wniosek Gminy Konstancin-Jeziorna reprezentowanej przez Panią Wandę Markowską prowadzącą działalność pod nazwą MARKO-BIS Wanda Markowska wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji ściekowej w ul. Śnieżnej na odcinku od ostatniej studzienki na projektowanej kanalizacji w ul. Śnieżnej na działce nr ew. 106 do działki nr ew. 108/3 przy ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn, gm. Konstancin-Jeziorna. Inwestycja została przewidziana do realizacji na terenie działek nr ew. 106, 110, 107/5, 107/4, 107/3, 107/2, 108/1 i 108/4 z obrębu 0021 Słomczyn zlokalizowanych w granicach gm. Konstancin-Jeziorna.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 14.04.2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A reprezentowanej przez pana Mariusza Janiszewskiego wykonującego prace dla spółki AMR Projekt - Mariusz Janiszewski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci napowietrznej średniego napięcia SN-15kV na terenie działki nr ew. 74 z obrębu 01-12 zlokalizowanych w mieście Konstancin-Jeziorna.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 17 listopada 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek    Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna uzupełnionego w dniu 31.03.2017 r. oraz zmienionego w dniu 05.04.2017 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie ulicy Suwalskiej na terenie działek nr ew. 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7, 90/8, 90/9, 90/10, 90/11, 90/12, 90/13 z obrębu 01-29 położonych w Konstancinie-Jeziornie.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 778 z późn. zm.) informuję, że wydałem decyzję o lokalizacji celu publicznego Nr 2/2017 z dnia 29.03.2017 r.  polegającego na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  PE 63 mm na terenie   części działek nr ew. 1 i 34/10 z obrębu 01-21 i części działki nr ew. 73 z obrębu 01-12 położonych w Konstancinie-Jeziornie.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53 z obrębu 01-28 w mieście Konstancin-Jeziorna.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna