Obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam strony,

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że wezwano pełnomocnika Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie do złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawie żądania strony w sprawie wyboru wariantu do realizacji rozbudowy drogi, zgodnie z pismem z dnia 05.07.2017 r. w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ulicy Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 17 listopada 2017 r. poz. 1056) oraz zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN  na sieć kablową SN na terenie części działki nr ew. 95  z obrębu 0002  Cieciszew, gm. Konstancin-Jeziorna.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że wydałem Decyzję Nr 5/2017 z dnia 30.06.2017 r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji ściekowej w ul. Śnieżnej na odcinku od ostatniej studzienki na projektowanej kanalizacji w ul. Śnieżnej na działce nr ew. 106 do działki nr ew. 108/3 przy ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn, gm. Konstancin-Jeziorna oraz przez teren działek nr ew. 106, 110, 107/5, 107/4, 107/3, 107/2, 108/1 i 108/4 z obrębu 0021 Słomczyn, zlokalizowanych w granicach gm. Konstancin-Jeziorna.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że wydałem decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/2017 z dnia 28.06.2017 r. dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka drogi publiczne na terenie działki nr ew. 61 z obrębu 01-14 zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Konstancin-Jeziorna.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 63 ust 2. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wydane postanowienie z dnia 28.06.2017 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ulicy Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że wydałem postanowienie Nr 20/2017 z dnia 26.06.2017 r.  o wznowieniu postępowania administracyjnego w przedmiocie  ustalenia lokalizacji celu publicznego  polegającego  na  budowie ulicy Suwalskiej na terenie działek nr ew. 90/4, 90/6, 90/7, 90/8, 90/9, 90/10, 90/11, 90/12, 90/13, 90/14, 90/16 z obrębu 01-29 położonych w Konstancinie-Jeziornie.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska – etap 1.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 2.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że wydałem decyzję odmowną nr 3/2017 z dnia 12.06.2017 r. na ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci napowietrznej średniego napięcia SN-15 kV na terenie części działki nr ew. 74 z obrębu 01-12 zlokalizowanej w mieście Konstancin-Jeziorna.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna