Obwieszczenia

Obwieszczenie starosty piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) zawiadamia się, że w dniu 8 listopada 2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, z połączenia dwóch wniosków, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) czytaj dalej k. p. a.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 54/9, 59/5, 57, 58, 104 i 105 z obrębu ew. 0013 (Kierszek) gm. Konstancinie-Jeziornie.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 28/2 oraz fragmentu działki o nr ew. 38 z obrębu 0013 (Kierszek) gm. Konstancinie-Jeziornie.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zawiadamia strony postępowania, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „JÓZEFOSŁAW”, kod stacji 15394/9382, na działce nr ewidencyjny nr 61/25 obręb 0013 Kierszek, zostało zakończone.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia strony postępowania, że na wniosek pełnomocnika Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. z dnia 10.10.2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na nadbudowie budynku „B” i przebudowie budynku „W” administracyjno- biurowego siedziby PSE S. A. na działce nr ew. 176/1 w obrębie 03-032 przy ul. Warszawskiej 165 w Konstancinie-Jeziornie w granicach oznaczonych linią przerywaną (kolor zielony) i literami ABCDA -  dla docelowej stacji bazowej telefonii komórkowej oraz (kolor zielony -  okrąg) - dla tymczasowej stacji bazowej telefonii komórkowej, na załączonej kopii mapy  zasadniczej w skali 1:2000.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 5.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 12/2017 z dnia 13.11.2017 r. polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie  części działki nr ew. 13 z obrębu 01-17 położonej w Konstancinie-Jeziornie prowadzonego na wniosek Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zawiadamia, że w dniu 16.10.2017 r. została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ulicy Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna