Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

 

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia - pok. nr: 31, 43, 34 (parter)

Magdalena Gołębiowska – kierownik

22 484 24 30

Barbara Królak

22 484 24 31

Jolanta Kanabus

22 484 24 32

Barbara Białowąs

22 484 24 33

 


Do zakresu działania Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia należy prowadzenie spraw z zakresu szkolnictwa, rozpowszechniania kultury i ochrony zdrowia na terenie Gminy, a w tym:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem obowiązków organu prowadzącego oraz współdziałanie z:
a) przedszkolami gminnymi,
b) gminnymi zespołami szkół, gimnazjami i szkołami podstawowymi.
2) wykonywanie zadań organu nadzorującego w zakresie stosunku pracy nauczycieli szkół i przedszkoli gminnych, a w tym:
a) ustalanie stażu pracy dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego, powoływanie w tym celu komisji egzaminacyjnych,
b) opracowywanie projektów regulaminów wynagradzania i premiowania nauczycieli,
c) opracowywanie projektów statutów szkół i przedszkoli,
d) powoływanie doradców metodycznych.
3) opiniowanie wniosków o wpis do ewidencji placówek niepublicznych oraz wyliczanie dotacji,
4) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształceniem i likwidacją jednostek oświatowych,
5) organizacja transportu dla dzieci do szkół,
6) powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowań z urzędu,
7) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uczniom pomocy materialnej,
8) zgłaszanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także określonym zakładom opieki zdrowotnej przypadków zachorowania, podejrzenia o zachorowanie i zgonów na choroby zakaźne,
9) prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji lub izolacji i kosztów przejazdu do zakładów opieki zdrowotnej osób podlegających przymusowemu leczeniu i przymusowym badaniom stanu zdrowia,
10) przygotowywanie decyzji w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
11) współdziałanie z:
a) gminnym podmiotem leczniczym, w tym przygotowywanie i nadzór nad udzielaniem jej dotacji,
b) gminnym żłobkiem i szkołami oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie ochrony zdrowia,
12) współpraca z innymi placówkami, gminnym podmiotem leczniczym w zakresie koordynacji opieki zdrowotnej nad mieszkańcami Gminy,
13) koordynowanie spraw w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii poprzez:
a) prowadzenie dokumentacji spraw związanych z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) współudział w opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii oraz nadzór nad realizacją programu,
c) przyjmowanie zgłoszeń oraz podejmowanie czynności związanych z kierowaniem wniosków do Sądu w sprawach obowiązkowego leczenia odwykowego,
d) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
e) współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego i innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii oraz ochroną przed przemocą.
14) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i likwidacją bibliotek oraz innych placówek upowszechniania kultury, będących jednostkami organizacyjnymi Gminy,
15) współpraca z Konstancińskim Domem Kultury.

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Katarzyna Cieślak
Data wytworzenia: 2014-10-09
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2014-10-09
Data aktualizacji: 2018-05-26
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna