Urząd Stanu Cywilnego


Budynek UMiG przy ul. Warszawskiej 32 (parter), pok. nr 3
Tel.: 22-756-42-78

Bożena Pindelska
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Marzena Micewicz
zastępca kierownika USC

Urząd Stanu Cywilnego czynny jest:
poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 9.00-15.00

Ewidencja ludności i sprawy meldunkowe:
Małgorzata Kucicka, Krystyna Poncyljusz

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

Tel.: 22-756-32-20


 Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:
1) przyjmowanie oświadczeń o:
a) wstąpieniu w związek małżeński,
b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
c) stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach niemożności zawarcia małżeństwa,
d) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
e) wstąpieniu w związek małżeński w przypadku grożącego niebezpieczeństwa,
f) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
g) uznaniu dziecka,
h) uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
i) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
j) wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego,
2) załatwienie spraw związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny,
3) archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorczych oraz prowadzenie skorowidza tych akt,
4) współdziałanie ze związkami wyznaniowymi, sądami i ewidencją ludności innych urzędów jst.
5) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
6) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie oraz wydawanie decyzji dotyczących zmiany imion i nazwisk,
7) wykonywanie innych zadań na mocy zawartych porozumień,
8) wydawanie aktów stanu cywilnego,
9) prowadzenie ewidencji ludności,
10) prowadzenie stałego rejestru wyborców,
11) prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z obowiązku meldunkowego,
12) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.

  Wystrój sali ślubów:

   

 

Opublikował(a):
Data publikacji: 2010-06-18
Data aktualizacji: 2015-01-08
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna