Sekretarz Gminy Konstancin-Jeziorna

 

Irena Krasnopolska
Budynek UMiG przy ul. Warszawskiej 32, I piętro, pok. nr 11
Tel.: 22-717-53-65


 Do zakresu działania Sekretarza Gminy należy:

 1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
 1. Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym,
 2. Biurem Rady Miejskiej,
 3. Urzędem Stanu Cywilnego,
 4. Samodzielnym Stanowiskiem ds. Działalności Gospodarczej,
 5. Biblioteką Publiczną,
 6. Gminnym Żłobkiem.
 1. koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad prawidłowością obsługi interesantów i załatwiania spraw wnoszonych do Urzędu,
 2. prowadzenie korespondencji kierowanej od Burmistrza do Rady Miejskiej, instytucji oraz osób fizycznych,
 3. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem skarg, wniosków i listów mieszkańców oraz czuwanie nad terminowym udzielaniem na nie odpowiedzi,
 4. sporządzanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu,
 5. kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych,
 6. organizacja wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, referendów, wyboru ławników sądów powszechnych,
 7. obsługa mieszkańców w zakresie sporządzania i poświadczania dokumentów (za zgodność z oryginałem, własnoręczności podpisów, poświadczania autentyczności sporządzanych testamentów),
 8. prowadzenie zbioru zarządzeń Burmistrza Gminy,
 9. prowadzenie rejestru skarg oraz postępowań wyjaśniających,
 10. sprawowanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji,
 11. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prac społecznie użytecznych (ewidencja wykonywania prac społecznie użytecznych, przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o refundacje poniesionych wydatków),
 12. prowadzenie spraw związanych z odbywaniem praktyk uczniowskich i studenckich oraz organizacja staży dla osób bezrobotnych,
 13. prowadzenie spraw związanych z rejestracją wniosków i interpelacji Radnych kierowanych do Burmistrza, przygotowywanie propozycji odpowiedzi,
 14. opracowywanie okresowych analiz realizacji wniosków i uchwał Rady Miejskiej,
 15. udostępnianie informacji publicznej,
 16. koordynacja oraz wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy.
 17. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna