Statut Biblioteki Publicznej Statut Biblioteki Publicznej

UCHWAŁA Nr 31/IV/3/2003

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCINA-JEZIORNY

z dnia 17 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany organizacyjno-prawnej i nadania statutu instytucji upowszechniania kultury.

 

Na podstawie art. 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 - 5 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) i w związku z ustawą z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z póź. zm.) oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123), uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany organizacyjno - prawne, polegające na przekształceniu Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Świetlicowej 1 z jednostki budżetowej w instytucję upowszechniania kultury, prowadzącą gospodarkę finansową w oparciu o rozdział 3 art. 27 i 28 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 2. Nadaje się instytucji określonej w § 1 statut, określający jej organizację i sposób prowadzenia gospodarki finansowej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Biblioteka Publiczna zwana dalej Biblioteką jest gminną instytucją upowszechniania kultury.

2. Organem założycielskim Biblioteki Publicznej jako instytucji upowszechniania kultury jest Rada Miejska Konstancin-Jeziorna zwana organizatorem.

3. Siedziba Biblioteki mieści się w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Świetlicowej 1, a terenem działania jest Gmina Konstancin-Jeziorna.

4. Biblioteka realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem filii zlokalizowanych:

  1)  w Konstancinie-Jeziornie, ul. Moniuszki 22

  2)  w Słomczynie,

  3)  w Opaczy.

§ 2. Biblioteka Publiczna działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 3. Biblioteka Publiczna posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

§ 4. 1. Filia nie posiada osobowości prawnej.

2. Kierownik filii prowadzi gospodarkę finansową w ramach udzielonych mu przez dyrektora biblioteki pełnomocnictw w oparciu o środki filii w planie finansowym biblioteki.

Rozdział II

Cele i zakres działania

§ 5. 1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

  1)     gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

  2)  obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.

2. Do zadań bibliotek może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.

§ 6. 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającą na:

  1)     wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych,

  2)  odpłatnym doradztwie (w dziedzinach związanych z działalnością statutową),

  3)     świadczeniu usług eksperckich i konserwatorskich,

  4)  działalności wydawniczej.

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

Rozdział III

Organy zarządzające, doradcze i nadzorcze

§ 7. 1. Biblioteką Publiczną kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Gminy po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w Bibliotece.

2. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez organizatora w oparciu o zasady określone w regulaminie konkursu.

3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy powoływanych i odwoływanych przez siebie zastępców i głównego księgowego.

4. Dyrektor powołuje i odwołuje kierowników oddziałów (filii).

5. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

  1)  kierowanie bieżącą działalnością,

  2)     reprezentowanie Biblioteki Publicznej na zewnątrz,

  3)  zarządzanie majątkiem Biblioteki Publicznej,

  4)     zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

  5)     ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,

  6)  wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,

  7)  ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

  8)     sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,

  9)     występowanie, w zależności od potrzeb, z wioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

§ 8. Zastępcy dyrektora, główny księgowy oraz kierownicy oddziałów (filii) działają w ramach kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym i udzielonych im przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

§ 9. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

§ 10. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata Skarbnika Gminy.

§ 11. 1. Przy Bibliotece Publicznej może działać Rada Programowa jako organ doradczo - kontrolny.

2. Rada składa się z 5 członków powoływanych przez Burmistrza na okres 2 lat. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego.

3. Burmistrz stwierdza wygaśnięcie mandatu członka rady przed upływem kadencji w przypadku:

  1)  złożenia przez członka pisemnej rezygnacji,

  2)  skazania członka prawomocnym orzeczeniem sądowym,

  3)  śmierci członka,

  4)  złożenia przez przewodniczącego Rady pisemnego wniosku z powodu nieusprawiedliwionej absencji członka w pracach trwającej nieprzerwanie co najmniej 3 kolejne spotkania.

4. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje Burmistrz, następne zaś przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego członek Rady.

5. W posiedzeniach Rady uczestniczy z głosem doradczym Dyrektor Biblioteki Publicznej lub upełnomocniony jego przedstawiciel.

6. Rada:

  1)  opiniuje przedłożony przez Dyrektora projekt rocznego planu działalności wraz z planem finansowym oraz wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa oraz na dofinansowanie bieżących zadań własnych,

  2)  ocenia, co najmniej raz do roku, działalność Biblioteki Publicznej oraz sprawozdanie roczne z działalności,

  3)  może zgłosić własne propozycje do planu działalności i planu finansowego,

  4)  opiniuje propozycje zmian Statutu, a także może zgłaszać własne w tym zakresie.

7. Szczegółowy tryb pracy Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

8. Sprawy sporne pomiędzy Radą a dyrektorem rozstrzyga Burmistrz Gminy

§ 12. Praca w Radzie Programowej ma charakter społeczny i jest nieodpłatna.

§ 13. Organizację wewnętrzną biblioteki: w tym oddziałów (filii) określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej oraz działających w Bibliotece organizacji związkowych.

§ 14. 1. Burmistrz Gminy sprawuje nad Biblioteką Publiczną nadzór administracyjno- finansowy.

2. Nadzorowi temu podlega:

  1)     prawidłowość dysponowania przyznanymi Bibliotece Publicznej środkami budżetowymi,

  2)     przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.

3. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych, Burmistrz ma prawo wydelegować imiennie pracowników Urzędu Miasta i Gminy, do których obowiązków służbowych należą sprawy kultury.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3 mają prawo:

  1)     przeprowadzenia kontroli,

  2)  wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru,

  3)  udziału w posiedzeniu Rady programowej po uprzednim powiadomieniu o tym jej Przewodniczącego.

5. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz Dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.

6. Treść protokołu, wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Burmistrz Gminy, wydając stosowne zalecenia.

§ 15. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna, w zakresie określonym w art. 27 ust. 5 w związku z art. 20 ust. 1 i art. 20 a ust. 1 ustawy o bibliotekach.

Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej

§ 16. 1. Biblioteka Publiczna prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.

2. Źródłami środków finansowych są:

  1)  wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,

  2)  dotacje z budżetu gminy

  3)  darowizny, spadki, zapisy,

  4)  odsetki z lokat bankowych,

  5)  inne, dozwolone prawem.

3. Źródłami środków finansowych mogą być także:

  1)  dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych instytucji kultury przejętej przez gminę w dniu 1 stycznia 1999r.,

  2)  dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.

§ 17. W planie finansowym wyznacza się kwotę przeznaczoną wyłącznie na zakup książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych.

Rozdział V

Zmiana Statutu

§ 18. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez organizatora.

§ 19. Zmiana statutu następuje w trybie określonym dla jego nadania.

Rozdział VI

Przepis końcowy

§ 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

Opublikował(a):
Data publikacji: 2003-10-22
Data aktualizacji: 2012-01-11
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna