Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) dalej zwana „ustawą ooś”, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

zawiadamia

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalno-usługowy oraz rozbudowie części usługowej na działce numer ewidencyjnej 368 z obrębu 0009 Kawęczyn.
Na podstawie wniosku z dnia 07.08.2019 r. Jerzego Mazurczaka przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 77 ustawy ooś Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie z siedzibą w Chylicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, adres Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.
W terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia tj od dnia 30.08.2019 r. do 30.09.2019 r. można składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w formie pisemnej na wskazy adres siedziby urzędu lub ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, adres e-mail: urząd@konstancinjeziorna.pl).

Zgodnie z art. 29 ustawy ooś każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Zgłoszone uwagi i wniosku rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednocześnie informuję że zgodnie z art. 35 ustawy ooś uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostanie zamieszczone na stronie BIP UMiG Konstancin-Jeziorna i na tablicy ogłoszeń w urzędzie.Załączniki:

Obwieszczenie OŚR.6220.8.2017/2018.2019.JL.5