[start]Ogłoszenie o przyznaniu dofinansowania oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert.[koniec]

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna przyznał Towarzystwu Muzycznemu im. Kazimierza Wiłkomirskiego siedzibą w Starych Babicach na ofertę złożoną w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparcie finansowe w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Plenerowy piknik edukacyjny”.