Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)  

zawiadamiam

że przysługuje Pani/Panu jako stronie w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy  dla inwestycji polegającej na budowie 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, 23 szamb i 23 studni oraz zjazd z drogi na terenie części działek   nr ew. 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 z obrębu  01-09 położonej w Konstancinie-Jeziornie, prawo końcowego wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, w szczególności zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłoszonymi żądaniami, a także zgłaszać wnioski, uwagi i składać wyjaśnienia na piśmie. W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. PP.6730.51.2018.HP), strony mogą zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie w poniedziałki w godz. 9:00-17:00, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00.

Jednocześnie informuję, że każde pismo dotyczące przedmiotowej sprawy zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 09.05.2019 r.Załączniki:

Obwiesczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna - zawiadomienie do sprawy PP.6730.51.2018.HP