[start]Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960rr. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1556 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 11 marca 2019 r., na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, postanowienia o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę Kanału Jeziorki pod drogą krajową nr 721, w km 18+529 biegu drogi w miejscowości Konstancin- Jeziorna, gmina Konstancin-Jeziorna (skrzyżowanie ul. Kołobrzeskiej i ul. K. Pułaskiego).[koniec]

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Warszawie, przy ul. Elektronowe 2, 03-219 Warszawa, we wtorki i w czwartki, w godzinach 10.00-12.00. Ponadto, stosownie do art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą wystąpić o odpis ww. decyzji, który zostanie udostępniony niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od daty złożenia wniosku.

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie służy zażalenie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Wód Polskich do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Wód Polskich w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Zawiadomienie stron postępowania (doręczenie), stosownie do art. 49 2 Kodeksu postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ogłoszenie nastąpiło dnia 18 marca 2019 r.