[start]Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 39/30 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 51/6 i 83 z obrębu 03-09 w Konstancinie-Jeziornie.[koniec]

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna następujących uchwał:

  1. uchwała nr 867/VII/48/2018 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 39/30 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie,
  2. uchwała nr 53/VIII/5/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 51/6 i 83 z obrębu 03-09 w Konstancinie-Jeziornie.

Z niezbędną dokumentacją spraw można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin–Jeziorna ul. Piaseczyńskiej 77, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r. do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.