Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się iż, w dniu 1.03.2019 r. [start]Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wydał decyzję Nr 4/2019 (sygn. PP.6733.27.2018.HP), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 90 mm” na terenie działek nr ew. 147, 16 i 17 z obrębu 01-14 w Konstancinie-Jeziornie.[koniec]

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00.

Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu postanowienia, które podlega zaskarżeniu  lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 §2 k.p.a.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 04.03.2019 r.