Urząd Stanu Cywilnego - [start]pok. nr: 60, 61 (parter)[koniec]


Uwaga! Interesanci obsługiwani są osobiście wyłącznie w Biurze Obsługi Mieszkańców, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty telefonicznie:

 • 22 484 23 05,
 • 22 484 23 06,
 • 22 484 23 07

lub mailowo: kancelaria@konstancinjeziorna.pl.

Dokumenty (w zamkniętej kopercie zaadresowanej na: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna​) można też pozostawić w skrzynce podawczej, która znajduje się w holu urzędu (wejście od ul. Kolejowej).

Ewidencja ludności - pok. nr 2 (parter)


Uwaga! Interesanci obsługiwani są osobiście wyłącznie w Biurze Obsługi Mieszkańców, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty telefonicznie:
 • 22 484 23 05,
 • 22 484 23 06,
 • 22 484 23 07
lub mailowo: kancelaria@konstancinjeziorna.pl.

Dokumenty (w zamkniętej kopercie zaadresowanej na: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna​) można też pozostawić w skrzynce podawczej, która znajduje się w holu urzędu (wejście od ul. Kolejowej).

Imię i nazwisko – stanowiskoNr telefonuNr pokoju
Urząd Stanu Cywilnego    
Eleonora Woźniak – kierownik 22 484 23 50 61
Marzena Micewicz – zastępca kierownika 22 484 23 51 60
Ewidencja ludności    
Krystyna Poncyljusz – inspektor 22 484 23 52 2
Małgorzata Kucicka – inspektor 22 484 23 53 2
Anna Mackiewicz – inspektor 22 484 23 54 2

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. przyjmowanie oświadczeń o:
  • wstąpieniu w związek małżeński,
  • braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
  • stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach niemożności zawarcia małżeństwa,
  • wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
  • wstąpieniu w związek małżeński w przypadku grożącego niebezpieczeństwa,
  • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  • uznaniu dziecka,
  • uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
  • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  • wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego;
 2. załatwienie spraw związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny;
 3. archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorczych oraz prowadzenie skorowidza tych akt;
 4. współdziałanie ze związkami wyznaniowymi, sądami i ewidencją ludności innych urzędów JST;
 5. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie oraz wydawanie decyzji dotyczących zmiany imion i nazwisk;
 7. wykonywanie innych zadań na mocy zawartych porozumień;
 8. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;
 9. prowadzenie ewidencji ludności;
 10. prowadzenie stałego rejestru wyborców;
 11. prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z obowiązku meldunkowego;
 12. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.