Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” siedzibą w Słomczynie złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Ogólnopolskie Zawody Dzieci w Łyżwiarstwie Szybkim - Elbląg” w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zgodnie z art. 19a ust 4 ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może złożyć uwagi do ww. oferty.

Uwagi w formie pisemnej można zgłaszać do 21 stycznia 2022 r. w następujący sposób:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres:komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl,
  • do skrzynki podawczej (przy wejściu do budynku) Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77,
  • listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77,05-520 Konstancin-Jeziorna.
Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej

Załączniki:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert
Oferta UKS Zryw Słomczyn