Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), [start]Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej P4 (PLAY) oznaczonej symbolem WAR 1737C, na działce numer ewidencyjny 12/5 z obrębu 0202 Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna, ulica Aleja Wojska Polskiego 3[koniec], gmina Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckiego, zgodnie z wnioskiem z dnia 28.09.2018 r. firmy P4 Sp. z o. o. adres: 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7.

Jednocześnie informuję, że została wydana opinia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez:
  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisko w Warszawie  – pismo z dnia 3 stycznia 2019 r., znak WOOŚ-I.4220.1046.2018.AST,
  2. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW – pismo z dnia 31 stycznia 2019 r., znak WA.RZŚ.436.1.774.2018.ZZ06.EJ,
  3. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie – pismo z dnia 11 grudnia 2018 r. , znak ZS.9011.285.2018 PA.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą się zapoznać z dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanymi opiniami w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, adres ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.