Ustala się zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Ustala się podział gminy na trzy obszary o odmiennych regulacjach dotyczących szyldów, których nazwy i granice są tożsame z nazwami i granicami stref ochrony uzdrowiskowej w gminie Konstancin-Jeziorna ustalonymi w uchwale nr 244/V/17/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2008 r. w sprawie Statutu Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna.

Położenie nieruchomości w strefie ochrony uzdrowiskowej można sprawdzić w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej:
http://gsip.konstancinjeziorna.pl

Załączniki:

Uchwała nr 333-VIII-24-2021 z 24-02-2021 - Uchwała Krajobrazowa.pdf