Na podstawie art. 49 oraz art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 08.07.202 1 r. na wniosek Gminy Konstancin-Jeziorna reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Wandę Markowską postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami sieci od kanałów ulicznych do granic nieruchomości w ul. Wilanowskiej (w pasie drogi wojewódzkiej nr 724) na odcinku od końcówki sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Wagarowej do ul. Wiosennej na terenie miejscowości Słomczyn w Gminie Konstancin-Jeziorna w granicach części działki nr ewid. 105/1 oraz działek nr ewid. 105/17, 105/18, 105/19, 105/20, 105/27 z obrębu ewid. 0021 Słomczyn, gm. Konstancin-Jeziorna.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania poniżej.

Załączniki: