[start]pok. nr: 75, 76 (I piętro)[koniec]

Pracownicy:

Bożena Mirończuk – kierownik

22 484 24 60

Joanna Bednarczyk - inspektor

22 484 24 61

Mariola Pietras - inspektor

22 484 24 62


Przewodniczący Rady Miejskiej - pok. nr 69 (I piętro)

Aleksandra Kostrzewska - przewodnicząca RM

22 484 24 63


Do zakresu działania Biura Rady Miejskiej należy zapewnienie radnym organizacyjnych i technicznych warunków do sprawnego funkcjonowania, a w szczególności:

 1. obsługa Rady Miejskiej, a w tym:
  • opracowanie projektów sprawozdań i informacji z działalności rady i jej komisji,
  • zabezpieczenie właściwych warunków przeprowadzenia sesji,
  • przygotowywanie i terminowe doręczenia zawiadomień i materiałów na sesję rady,
  • prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady Miejskiej,
  • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem skarg i wniosków kierowanych do Rady Miejskiej oraz czuwanie nad terminowością ich załatwiania,
  • sporządzanie protokołów z sesji Rady Miejskiej;

 2. obsługa Przewodniczącego Rady Miejskiej, a w tym:
  • wykonywanie czynności zapewniających sprawne kierowanie pracami Rady Miejskiej,
  • przedstawianie we właściwym czasie materiałów na sesję,
  • dokonywanie na zlecenie określonych badań i analiz z zakresu problematyki funkcjonowania Rady Miejskiej i jej Komisji,
  • prowadzenie spraw kancelaryjno - biurowych;

 3. obsługa Komisji Rady, a w tym:
  • wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji,
  • przygotowanie materiałów na posiedzenie Komisji,
  • sporządzenie protokołów z posiedzeń Komisji,
  • prowadzenie rejestru wniosków Komisji,
  • przekazywanie wniosków Komisji do Burmistrz;

 4. obsługa radnych przez tworzenie im właściwych warunków do wykonywania przez nich obowiązków wynikających z piastowania mandatu, a w szczególności:
  • dostarczanie radnym materiałów umożliwiających świadome i aktywne uczestnictwo w sesjach i  pracach Komisji,
  • prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych oraz przekazywanie ich Burmistrzowi,
  • organizowanie szkolenia radnych,
  • sporządzanie zestawień uprawniających radnych do otrzymania diet za udział w posiedzeniach oraz sporządzanie rozliczeń finansowych w tym zakresie.