Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 17.02.2020 r. Gminy Konstancin-Jeziorna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Dz250 – Dz 200 mm wraz z odcinkami sieci Dz200-Dz160 mm od kanałów ulicznych do granic nieruchomości i przepompowniami ścieków z kanałami tłocznymi w drogach gminnych i drodze wojewódzkiej nr 868 na terenie miejscowości Parcela i Cieciszew, gm. Konstancin-Jeziorna, na działkach numer ewidencyjny  1 z obrębu 0015 Obory Łyczyn oraz na działkach Umer ewidencyjny 312/1, 312/2, 320, 322, 323, 324, 31 z obrębu 0002 Cieciszew

Nadto informuję, że zwróciłem się pismem z dnia 24.02.2020 r. o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie z/s w Chylicach oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie.

Na podstawie art. 10 § 1 K. p. a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, adres ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna w godzinach pracy urzędu, (poniedziałek - godz. 9.00 - 17.00, wtorek - piątek godz. 8.00 - 16.00).

Z uwagi na fakt iż, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Zgodnie z art. 49 K. p. a zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. Burmistrza
/-/ mgr Dariusz Zieliński
Zastępca Burmistrza

 

Załączniki:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego