Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Straż Miejską w Konstancinie-Jeziornie w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości jest Komendant Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie.

Adres Administratora:
ul. Warszawska 32
05-520 Konstancin-Jeziorna

Komendant Straży Miejskiej wyznaczył Inspektora ochrony danych – p. Mateusza Sieka, z którym można się skontaktować pod adresem iod@konstancinjeziorna.pl lub pisząc na adres Straży Miejskiej.

Dane osobowe są uzyskiwane w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

  1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
  2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
  3. kontrola publicznego transportu zbiorowego;
  4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków  klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
  5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów – do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
  6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
  7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
  8. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
  9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi,  samorządowymi i organizacjami społecznymi;
  10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.


Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia ich praw w wyniku przetwarzania ich danych osobowych. Adres PUODO to ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://uodo.gov.pl.

Ponadto ww. osobom przysługuje prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą.