Skarbnik Gminy Konstancin-Jeziorna - Dariusz Lipiec
pok. nr 101 (I piętro)
Tel.: 22 484 23 15


Do zakresu działania Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu gminy należy:
 1. bezpośrednie zarządzanie Wydziałem Finansowym (Referatem Podatków, Opłat i Egzekucji
  Administracyjnej oraz Referatem Budżetowym) i prowadzenie rachunkowości; 
 2. przygotowanie organizacyjne Wydziału Finansowego do obsługi zadań kompetencyjnych burmistrza i Rady Miejskiej;
 3. planowanie budżetowe zgodnie z przepisami o finansach publicznych, aktami prawa miejscowego;
 4. bieżące kontrolowanie wykonywania uchwały budżetowej;
 5. zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez gminę;
 6. kontrasygnowanie dokumentów, stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych zobowiązań majątkowych;
 7. przygotowywanie dla Rady Miejskiej projektu uchwały budżetowej, sprawozdań z wykonania budżetu oraz sprawozdań międzyokresowych i rocznych;
 8. przestrzeganie równowagi i dyscypliny budżetowej;
 9. utrzymywanie kierunków racjonalizacji wydatków budżetowych i poszukiwanie źródeł oszczędności;
 10. stosowanie najkorzystniejszych sposobów alokacji środków budżetowych gminy;
 11. nadzorowanie prawidłowej realizacji wyodrębnionych budżetów przez jednostki podporządkowane;
 12. współdziałanie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych;
 13. zapewnienie terminowego ściągania należności, dochodzenia roszczeń spornych i spłat zobowiązań;
 14. kształtowanie i propagowanie wśród pracowników odpowiedzialności za wydatki i dochody gminy,
 15. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową;
 16. organizacyjne współuczestnictwo w wykorzystaniu funduszy pozabudżetowych do finansowania strategicznych zadań samorządu;
 17. wykonywanie innych zadań zleconych przez burmistrza.


Zastępca Skarbnika Gminy Konstancin-Jeziorna - Katarzyna Żuber
pok. nr 100 (I piętro)
Tel.: 22 484 23 40

Do zakresu działania Zastępcy Skarbnika Gminy należy:

 1. zastępowanie Skarbnika Gminy podczas jego nieobecności w zakresie zadań wynikających z zakresu działania Skarbnika Gminy,
 2. kierowanie Wydziałem Finansowym.