Skarbnik Gminy Konstancin-Jeziorna - Dariusz Lipiec
pok. nr 101 (I piętro)
Tel.: 22 484 23 15

Do zakresu działania Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu gminy należy:
 • bezpośrednie zarządzanie Wydziałem Finansowym i prowadzenie rachunkowości; 
 • przygotowanie organizacyjne Wydziału Finansowego do obsługi zadań kompetencyjnych burmistrza i Rady Miejskiej;
 • planowanie budżetowe zgodnie z przepisami o finansach publicznych, aktami prawa miejscowego;
 • bieżące kontrolowanie wykonywania uchwały budżetowej;
 • zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez gminę;
 • kontrasygnowanie dokumentów, stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych zobowiązań majątkowych;
 • przygotowywanie dla Rady Miejskiej projektu uchwały budżetowej, sprawozdań z wykonania budżetu oraz sprawozdań międzyokresowych i rocznych;
 • przestrzeganie równowagi i dyscypliny budżetowej;
 • utrzymywanie kierunków racjonalizacji wydatków budżetowych i poszukiwanie źródeł oszczędności;
 • stosowanie najkorzystniejszych sposobów alokacji środków budżetowych gminy;
 • nadzorowanie prawidłowej realizacji wyodrębnionych budżetów przez jednostki podporządkowane;
 • współdziałanie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych;
 • zapewnienie terminowego ściągania należności, dochodzenia roszczeń spornych i spłat zobowiązań;
 • kształtowanie i propagowanie wśród pracowników odpowiedzialności za wydatki i dochody gminy,
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową;
 • organizacyjne współuczestnictwo w wykorzystaniu funduszy pozabudżetowych do finansowania strategicznych zadań samorządu;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Samodzielnym Stanowiskiem ds. Kontroli;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez burmistrza.