W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

VI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Działając na mocy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) informuję, iż zwołuję VI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z V sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie – Jeziornie przy al. Wojska Polskiego stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 5/2 z obrębu 02-03.
 14. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin – Jeziorna prawa współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w m. Konstancin – Jeziorna oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 35 z obrębu 01-03 i numer 81 z obrębu 01-08.
 15. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Konstancin- Jeziorna służebnościami przesyłu i służebnościami gruntowymi.
 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
 17. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna do spraw informatyzacji i cyfryzacji.
 18. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna do spraw walki ze smogiem.
 19. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
 20. Projekt uchwały w przedmiocie udzielenia informacji Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych właściwemu w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Odwoławczą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie obrachunkowej w Warszawie.
 21. Wystąpienia mieszkańców.
 22. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 23. Korespondencja.
 24. Rozpatrzenie skarg.
 25. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.
Oryginały uchwał wraz  z uzasadnieniami podpisanymi przez kierowników oraz parafowane przez radców prawnych są dostępne do wglądu u Sekretarz Gminy.

Projekty uchwał dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane