W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

31. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 8 września  2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się 31 sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem 31. sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w dniu 08.09.2021 r., o godzinie 10.00, odbędzie się uroczystość z okazji 30-lecia istnienia Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie, podczas której Komendant Straży Miejskiej wręczy odznaczenia. Następnie odbędzie się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom naszej gminy. Po czym zostanie wręczona nagroda rzeczowa za zdobycie podwójnego mistrzostwa Europy w jeździe szybkiej na wrotkach mieszkance gminy Wiktorii Dąbrowskiej. Powyższe uroczystości spowodują, iż godzina rozpoczęcia sesji przesunie się do czasu ich zakończenia.

        Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z 26, 28 i 29 sesji Rady Miejskiej.
 5. Odczytanie stanowiska wobec wypowiedzi Pana Bogusława Komosy na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.07.2021 roku w części odnoszącej się do osoby audytora wewnętrznego zatrudnionego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.
 6. Wystąpienia mieszkańców.
 7. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 8. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych.
 9. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 10. Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Konstancin-Jeziorna.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata  2021-2028.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.
 14. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.
 15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 301/VIII/22/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na dopłatę do 1 m³ ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2021 r.
 17. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr 356/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wilanowskiej (dz. ew. 6/3 z obr. 03-23).
 18. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Habdzin w gminie Konstancin-Jeziorna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 83 z obrębu 0008 Habdzin.
 19. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 358/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Świetlicowej.
 21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 122/1 z obrębu ewid. 00-17 Obórki w gminie Konstancin-Jeziorna.
 22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 186/3 z obrębu ewid. 0019 Opacz w gminie Konstancin-Jeziorna.
 23. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowych udzielanych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Konstancin-Jeziorna.
 24. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 24/VIII/3/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania radnych do stałych Komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
 25. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do Spraw Polityki Senioralnej.
 26. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 25/VIII/3/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
 27. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 25/VIII/3/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
 28. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
 29. Przedstawienie protokołu zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z przeprowadzonej kontroli realizacji zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie w okresie od roku 2019 do roku 2021.
 30. Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z przeprowadzonej kontroli realizacji zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie w okresie od roku 2019 do roku 2021.
 31. Przedstawienie protokołu zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z przeprowadzonej kontroli umorzeń i odroczeń podatków za 2020 rok.
 32. Przedstawienie oceny zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dotyczącej stopnia wykorzystania środków Funduszu Sołeckiego na rok 2020.
 33. Korespondencja.
 34. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Z powodu pandemii koronawirusa i obowiązujących  w tej sprawie ograniczeń, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu, w obradach Sesji w dniu 08.09.2021 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, będzie mogło wziąć udział max. 15 mieszkańców.Tag

Załączniki

Powiadom znajomego