W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

28. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się 28. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Złożenie ślubowania przez radną Dorotę Zarzycką.
 5. Przyjęcie protokołu z 27. sesji Rady Miejskiej.
 6. Wystąpienia mieszkańców.
 7. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 8. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych.
 9. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 10. Przedstawienie raportu o stanie gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2020.
 11. Debata nad raportem:
  a) Głosy radnych.
  b) Głosy mieszkańców.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna wotum zaufania.
 13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2020 rok.
 14. Zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy za rok 2020.
 15. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2020 rok.
 16. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2020.
 17. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2020.
 18. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 19. Dyskusja.
 20. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutoriom Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2020 rok.
 21. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021.
 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028.
 23. Projekt uchwały w sprawie kierunku działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącego przekazania FOTOLASERA LTI 20/20 truCAM.
 24. Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.
 25. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2020.
 26. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 27. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konstancin-Jeziorna za rok 2020.
 28. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Konstancin-Jeziorna na rok szkolny 2021/2022.
 29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 35 usytuowanego w budynku wielorodzinnym położonym w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 5.
 30. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Turowice w gminie Konstancin-Jeziorna, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 78/10 oraz 80/10 z obrębu 0022 Turowice.
 31. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej 4A, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 22 z obrębu 01-24.
 32. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 33. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 60/12 z obrębu 03-12 w mieście Konstancin-Jeziorna.
 34. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczynek-Borowina, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 118/26 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina.
 35. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej Gminy Konstancin-Jeziorna na łata 2021-2025.
 36. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
 37. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 3/1 z obrębu ewid. 03-19 w Konstancinie-Jeziornie.
 38. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, na działce położonej w mieście Konstancin-Jeziorna.
 39. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, na działce położonej we wsi Obory gm. Konstancin-Jeziorna.
 40. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 10/54 z obrębu ewid. 02-02 w Konstancinie-Jeziornie.
 41. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cieciszew i terenów przyległych.
 42. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Osiedla Grapa i terenów przyległych — dla działki o nr ew. 69 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.
 43. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej manipulacji faktami oraz mataczenia w udostępnianiu na wniosek strony. w formie papierowej, informacji publicznej (BRM 425/2019).
 44. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na niedopełnienie obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego w osobie Stanisława Grudnia pełniącego funkcję Komendanta Straży Miejskiej Konstancin-Jeziorna (BRM 47/2020).
 45. Przyjęcie przez Radę Miejską stanowiska dotyczącego zagospodarowania terenów pofabrycznych w Mirkowie.
 46. Korespondencja.
 47. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego