W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

XVII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna


Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 27 maja 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna przeprowadzona w zdalnym trybie obradowania. Do przeprowadzenia obrad sesji oraz podejmowania rozstrzygnięć, w tym uchwał, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość upoważnia art. 15 z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. 2020 r. poz.  374, z późn. zm.).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 5. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020–2025.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 182/VIII/14/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2020.
 11. Projekt uchwały w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstancin-Jeziorna.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 13. nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Środkowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 18/2 z obrębu 03-07.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami części działki ewidencyjnej numer 4/10 z obrębu 02-02, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej.
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Konstancin-Jeziorna do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Osiedla Grapa i terenów przyległych – dla działki o nr ew. 69 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 312/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej.
 19. Projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2019.
 20. Korespondencja.
 21. Rozpatrzenie skarg.
 22. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Projekty uchwał dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego