W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Wersja strony w formacie XML
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póżn. zm.) zawiadamiam o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji Nr 8/2020 z dnia 11.09.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej na ternie części działki nr ewid. 96 z obrębu ewid. 0011 Kępa Oborska, gm. Konstancin-Jeziorna.
Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji (sygn.PP.6733.7.2020.AP) w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 od 9:00 do 15:00 po uprzednim umówieniu spotkania z osobą prowadzącą. Sprawę prowadzi Główny Specjalista Wydziału Planowania Przestrzennego – Agata Pudełko tel. kontaktowy 22 4842-397.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) zalecany jest kontakt telefoniczny.
Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 11.09.2020 r. 

                                                                                                                                                                                          Burmistrz Gminy

                                                                                                                                                                                   Konstancin-Jeziorna
                                                                                                                                                                               /-/ Kazimierz Jańczuk
Informacja dotycząca przetwarzania danych
:

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119/1 z późn. zm.) informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, dane kontaktowe:
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. (22) 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl,
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit c w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tj. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie ze złożonym wnioskiem,
4) podstawą obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jest art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),
5) odbiorcą Państwa danych osobowych mogą zostać strony i uczestnicy postępowania, w tym Państwa pełnomocnik, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną tut. Urzędu,
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres uregulowany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.),
8) w granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
9) w granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej  https://uodo.gov.pl),
10) podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym (niepodanie danych osobowych, w przypadku braku możności ich ustalenia na podstawie posiadanych danych, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania),
11) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wydania decyzji, w tym profilowane,
12) dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu i w czynnościach urzędowych (innych niż wnioskodawca) zostały pozyskane z ewidencji gruntów i budynków, z ewidencji ludności albo od innych osób uczestniczących w postępowaniu

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane