Ogłoszenie nr 35941 - 2017 z dnia 2017-03-03 r.
Konstancin-Jeziorna: Przebudowa i remont ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie - wraz z infrastrukturą
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 3090-2017 z dnia 05.01.2017r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, krajowy numer identyfikacyjny 1327104500000, ul. ul. Warszawska  32, 05520   Konstancin-Jeziorna, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. +48 22 7564810, +48 22 2011975, faks +48 22 7564885, +48 222011975, e-mail zamowienia@konstancinjeziorna.pl
Adres strony internetowej (URL): www.konstancinjeziorna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i remont ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie - wraz z infrastrukturą
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.02.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont części ul. Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie, wraz z infrastrukturą, o długości ok. 505 m, w tym: odcinek do przebudowy – ok. 222 m i odcinek do remontu – ok. 283 m. Podstawą do realizacji robót jest zatwierdzona dokumentacja techniczna: a) Zaświadczenie Starosty Piaseczyńskiego o zgłoszeniu przebudowy i remontu ul. Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie nr rej. ARB.6743.505.2016.KK z 1.09.2016 r., b) Zaświadczenie Wojewody Mazowieckiego o zgłoszeniu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 724 (ul. Warszawska) w Konstancinie-Jeziornie w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej i włączeniu do istniejącej studni nr WI-II.7843.2.250.2016.MS1 z 13.09.2016 r., c) Decyzja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna zezwolenia na przesadzenie krzewów w pasie drogowym ulicy Saneczkowej nr 183/2016 z 15.09.2016 r., d) Projekty budowlano-wykonawcze branż: drogowej (w tym projekt stałej organizacji ruchu), sanitarnej (odwodnienie, wodociąg i kanalizacja sanitarna), elektrycznej (oświetlenie uliczne i usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną) oraz telekomunikacyjnej, e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) wszystkich branż, f) Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego. 2. Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ, należy traktować tylko jako materiał pomocniczy. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do wyceny oferty. 3. Wszystkie roboty branżowe należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zawartymi w dokumentacji technicznej. 4. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną robót, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich wykonanych robót. Do obowiązków Wykonawcy należy dokonywanie pomiarów geodezyjnych rzędnych posadowienia wszystkich podziemnych elementów wykonanych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przed ich zakryciem. Raport z pomiarów Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru przed dokonaniem odbioru częściowego tych robót. 5. Podczas wykonywania robót należy zabezpieczyć i zapewnić dojścia oraz, w miarę technicznych możliwości, dojazd do wszystkich posesji, a o możliwych utrudnieniach związanych z budową należy powiadamiać mieszkańców pisemnie, z odpowiednim wyprzedzeniem. 6. Materiał nawierzchniowy z rozbiórki zjazdów i chodników leżących w gminnym pasie drogowym (nadający się do ponownego wykorzystania), jeśli stanowi własność właściciela przyległej do ulicy posesji, ma być zwrócony i złożony we wskazanym przez niego miejscu na posesji, przy przebudowanej ulicy. W przypadku rezygnacji właściciela posesji z przejęcia materiału, ma być on złożony na odkład w Zakładzie Gospodarki Komunalnej (składowisko przy ul. Słowiczej 5 w Konstancinie-Jeziornie). Należy uwzględnić transport materiału na odległość do 6 km. 7. Materiał nawierzchniowy z rozbiórki jezdni (kamień polny) należy złożyć na odkład w Zakładzie Gospodarki Komunalnej (składowisko przy ul. Słowiczej 5 w Konstancinie-Jeziornie). Należy uwzględnić transport materiału na odległość do 6 km. 8. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych należy wykonać inspekcję telewizyjną istniejącej i przebudowanej kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. 9. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy na okres minimum 60 miesięcy, licząc ten okres od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeśli takie będą stwierdzone. 10. Zamawiający wymaga udzielenia 12 miesięcznej gwarancji na roboty ogrodnicze, licząc od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeśli takie będą stwierdzone. 11. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali we własnym zakresie szczegółowej wizji lokalnej w terenie. 12. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 14. W przypadku rozbieżności w ilościach materiałów (o określonym standardzie) pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarami, nadrzędnym dokumentem jest dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1. W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji technicznej Zamawiający wnosi o wskazywanie tych rozbieżności na etapie postępowania przetargowego, aby mógł dokonać właściwej ich interpretacji w formie odpowiedzi na pytanie. Po zawarciu umowy, w czasie jej realizacji, w przypadku pojawienia się rozbieżności, Zamawiający będzie interpretował je na bieżąco, bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego. 15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej, o której mowa w ust. 1. Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie zastosowanych materiałów Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub o wyższym standardzie w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej i STWiORB pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiORB. Wykonawca, który do kalkulacji oferty zastosował materiały równoważne do określonych w dokumentacji, zobowiązany jest do ujawnienia tego faktu w ofercie poprzez wskazanie materiału równoważnego, jego cech i producenta. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na podstawie dokumentów (dokumentacja techniczno-ruchowa, karta materiałowa, itp.) wystawionych/publikowanych przez producenta danego materiału. 16. Wyłoniony Wykonawca sam wystąpi do Zakładu Gospodarki Komunalnej o wskazanie miejsca poboru wody na potrzeby budowy i poniesie koszty jej zużycia oraz miejsce zrzutu ścieków. 17. Wykonawca wystąpi o przydział energii elektrycznej na potrzeby budowy i będzie sam ponosił koszty jej zużycia. 18. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby, wykonujące bezpośrednio prace przy realizacji przedmiotu zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub odpowiednio przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). 2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w pkt 1) są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną przez do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2) w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej we wzorze umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV: 45231300-8, 45231400-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT1812117.31
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
FAL-BRUK Sp. z o.o. Spólka komandytowa,  ,  ul. Sarabandy 42,  02868,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1188180.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1188180.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1783500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.