Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 209) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji Nr 21/2018 z dnia 22.11.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN, złącz kablowych oraz wymianie transformatora do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Słomczyn, gm. Konstancin-Jeziorna na terenie części działek nr ew. 105/7, 105/1, 262, 276 z obrębu 00021 Słomczyn przy ul. Jabłoniowej w miejscowości Słomczyn. 

Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńskiej 77 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00.

Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 22.11.2018 r.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk


Informacja:

Informujemy, że dane osobowe osób biorących udział w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy będą przetwarzane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych dla powyższej ustawy.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
dane kontaktowe – ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. centrala (22) 484-23-00,    
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. 605-976-900; e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl.


  • Poniżej do pobrania treść obwieszczenia (format: DOC; rozmiar: 31,5 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Agata Pudełko
Data wytworzenia: 2018-11-21
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-11-22
Data aktualizacji: 2018-11-22
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna