Obwieszczenie o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1556 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 15 listopada 2018 r. Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę Kanału Jeziorki pod drogą krajową nr 721, w km 18+529 biegu drogi w miejscowości Konstancin-Jeziorna, gmina Konstancin-Jeziorna (skrzyżowanie ul. Kołobrzeskiej i ul. K. Pułaskiego).

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Warszawie, przy ul. Elektronowe 2, 03-219 Warszawa, w godzinach 8.30-15.30. Ponadto, stosownie do art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą wystąpić o odpis ww. decyzji, który zostanie udostępniony niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od daty złożenia wniosku.

Na podstawie art. 127 §1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Wód Polskich w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zawiadomienie stron postępowania (doręczenie), stosownie do art. 49 2 Kodeksu postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ogłoszenie nastąpiło dnia 22 listopada 2018 r.                      

Dyrektor
z up. Zastępca Dyrektora

/-/ Krzysztof Chęć


  • Poniżej do pobrania treść obwieszczenia (format: PDF; rozmiar: 42,4 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Krzysztof Chęć
Data wytworzenia: 2018-11-15
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-11-19
Data aktualizacji: 2018-11-19
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna