Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 02.11.2018 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na gaz ziemny z rur PE o średnicy 63 mm na terenie części działek nr ew. 63/3, 63/1 z obrębu 01-20 oraz części działki nr ew. 2 z obrębu 01-21 stanowiących ul. Bydgoską w miejscowości Konstancin-Jeziorna.

Strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, w szczególności zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłoszonymi żądaniami, a także zgłaszać wnioski, uwagi i składać wyjaśnienia na piśmie. W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. PP.6733.23.2018.AP), strony mogą zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie w poniedziałki w godz. 9:00-17:00, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00.

Jednocześnie informuję, że każde pismo dotyczące przedmiotowej sprawy zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 06.11.2018 r.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk


Informacja:

Informujemy, że dane osobowe osób biorących udział w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy będą przetwarzane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych dla powyższej ustawy.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.
dane kontaktowe – ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. centrala (22) 484-23-00,
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. 605-976-900; e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl.


  • Poniżej do pobrania treść obwieszczenia (format: DOC; rozmiar: 31 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Agata Pudełko
Data wytworzenia: 2018-11-06
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-11-07
Data aktualizacji: 2018-11-07
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna