2011

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie ul. Szkolna 7

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 09.02.2012 r.

Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2012

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 16.01.2012 r.

Bieżące utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w I kwartale roku 2012

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 16.01.2012 r.

Świadczenie usług w zakresie opróżniania koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w I kwartale roku 2012

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 16.01.2012 r.

Obsługa mobilnych i stałych punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 10.01.2012 r.

Usługa polegająca na obsłudze technicznej monitoringu miejskiego

Przetarg nieograniczony - unieważnienie postępowania z dnia 29.12.2011 r.

Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku

Przetarg nieograniczony - unieważnienie postępowania z dnia 03.01.2012 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej budowy gminnego żłobka przy ul. Jaworskiego 3 w Konstancinie-Jeziornie oraz dokumentacji remontu kapitalnego gminnego przedszkola i żłobka przy ul. Jaworskiego 3 w Konstancinie-Jeziornie

Przetarg nieograniczony

Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych i gimnazjów w 2012 roku

Przetarg nieograniczony

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony

Odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony

Dostawa sprzętu drukującego i peryferii komputerowych

Przetarg nieograniczony

Remont kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony

Remont chodnika położonego w drodze gminnej - ul. Wspólnej w Bielawie, gmina Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony

Odławianie i opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony

Dostawa wraz z montażem projektora multimedialnego z uchwytem

Przetarg nieograniczony

Remont przepustów i rowów położonych w drogach gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających na pomnikach przyrody na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony

Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2011

Przetarg nieograniczony

Odławianie i opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony

Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Gościniec i ul. Kolejowej, na terenie gminy i miasta Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony

Naprawa istniejących podbudów i zabezpieczenie podbudów nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych na drogach gminnych: Zadanie nr 1 – ul. Pańska, Konstancin-Jeziorna; Zadanie nr 2 – ul. Wągrodzka, Konstancin-Jeziorna; Zadanie nr 3 –

Przetarg nieograniczony

Dostawa i montaż urządzeń zabawkowych na place zabaw w miejscowościach: Habdzin oraz Okrzeszyn

Przetarg nieograniczony

Remont ulicy Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie

Przetarg nieograniczony

Świadczenie usług związanych z bezpiecznym usuwaniem i przekazywaniem do unieszkodliwiania materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony

Bieżące utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony

Usługa wykonywania operatów szacunkowych w roku 2011 r.

Przetarg nieograniczony

Dostawa i montaż kamer obrotowych do monitoringu miejskiego

Przetarg nieograniczony

Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w systemie ISEKI wraz z przyłączami na terenie gm. Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony

Świadczenie usług przewozowych w kraju i za granicą w ramach współpracy miast partnerskich Konstancina-Jeziorny

Przetarg nieograniczony

Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie

Przetarg nieograniczony

Obsługa mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów

Przetarg nieograniczony

Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja istniejącego budynku szkoły, budowa łącznika, budynku gospodarczo-śmietnikowego, gniazda bocianiego oraz przyłączy: wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i kabla energetycznego zalicznikowego, rozbiórka budynku kotło

Przetarg nieograniczony

Budowa placu zabaw przy gminnej Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy realizowana w ramach programu RADOSNA SZKOŁA

Przetarg nieograniczony

Świadczenie usług przewozowych w kraju i za granicą w ramach współpracy miast partnerskich Konstancina-Jeziorny

Przetarg nieograniczony

Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2011 roku

Przetarg nieograniczony

Dostawa i montaż aktywnych znaków drogowych

Przetarg nieograniczony

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, STWiOR, informacją BIOZ na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa

Przetarg nieograniczony

Dostawa i montaż urządzeń zabawkowych na place zabaw w miejscowościach: Bielawa, Czarnów, Ciszyca, Habdzin, Kępa Okrzeska, Piaski, Okrzeszyn

Przetarg nieograniczony

Remont ulic, w tym ułożenie nowej warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych, na drogach gminnych: ul. Broniewskiego w Konstancinie-Jeziornie i Topolowej oraz Zaleśnej w Borowinie

Przetarg nieograniczony

Remont pomieszczeń w budynku C Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie-Jeziornie

Przetarg nieograniczony

Naprawa istniejących podbudów i zabezpieczenie podbudów nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych na drogach gminnych na terenie miasta Konstancin-Jeziorna: Zadanie nr 1 – ulice Wiejska, Przyjacielska, Grzybowa; Zadanie nr 2 – ulice Słowack

Przetarg nieograniczony

Naprawa istniejącej podbudowy i zabezpieczenie podbudowy nakładką z mieszanek mineralno-asfaltowych na drodze gminnej - ulica Działkowa w m. Kierszek gm. Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2011 roku etap II

Przetarg nieograniczony

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek w ramach trzech projektów edukacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna

Zapytania o cenę

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2011 roku etap II

Przetarg nieograniczony

Kompleksowa realizację wykonawczą pod klucz obejmującą dostawę i montaż dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach wraz z szybem panoramiczno-żelbetowym na zewnątrz budynku, wykonaniem przegrody aluminiowej przeszklonej oraz robót budowlanych w

Przetarg nieograniczony

Utrzymanie czystości na terenach osiedli, w parkach i na skwerach w Konstancinie-Jeziornie w 2011 roku

Przetarg nieograniczony

Dostawa urządzeń multimedialnych dla Zespołu Szkół Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie

Przetarg nieograniczony

Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony

Całodobowa ochrona fizyczna placu budowy zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie

Przetarg nieograniczony

Dostawa i montaż urządzeń multimedialnych dla Zespołu Szkół Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie

Przetarg nieograniczony

Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2011 roku

Przetarg nieograniczony

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2011 roku

Przetarg nieograniczony

Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2011

Przetarg nieograniczony

Pielęgnacja zieleni niskiej w Konstancinie-Jeziornie w 2011 roku

Przetarg nieograniczony

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego na drogach gminnych, informacyjnego MSI na drogach publicznych wszystkich kategorii, położonych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz wdrożenie nowych projektów stałych organizacji ruchu w

Przetarg nieograniczony

Przeprowadzenie warsztatów psychologicznych i dziennikarskich wraz z opracowaniem programów zajęć dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie w latach 2011 – 2013

Przetarg nieograniczony

Dostawę i montaż urządzeń multimedialnych dla Zespołu Szkół Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie

Przetarg nieograniczony

Prowadzenie zajęć wyrównawczych oraz kółka z języka angielskiego w szkole podstawowej i w gimnazjum Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Przetarg nieograniczony

Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2011 roku

Przetarg nieograniczony

Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza / Wilanowska na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony

Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2011

Przetarg nieograniczony

Przeprowadzenie warsztatów psychologicznych i dziennikarskich wraz z opracowaniem programów zajęć dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie w latach 2011 - 2013

Przetarg nieograniczony

Dostawa i montaż urządzeń multimedialnych dla Zespołu Szkół Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie oraz dostawa oprogramowania graficznego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Przetarg nieograniczony

Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2011

Przetarg nieograniczony

Usługa przeprowadzenia egzaminu certyfikującego telc dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w ramach projektu Let’s talk – podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z terenu Powiatu Piaseczy

Przetarg nieograniczony

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Zapytanie o cenę
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna