2009-2010

Konstancin-Jeziorna: Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasaży uzdrowiskowych w Konstancinie-Jeziornie - część A

Przetarg ograniczony

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji i zagospodarowania terenów zieleni na osiedlu Grapa w Konstancinie-Jeziornie

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postepowania

Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2010 roku

Przetarg nieograniczony - rozstrzygniecie postępowania

Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2010

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postepowania

Świadczenie usług dowozu dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych i gimnazjów w 2010 roku

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania

Świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na trasie Konstancin-Jeziorna – Gassy – Ciszyca – Konstancin-Jeziorna w roku 2010

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania

Pozyskanie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 3.670.000,00 zł na okres 3 lat

Przetarg nieograniczony - unieważnienie postępowania

Świadczenie usług w zakresie opróżniania koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2010

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania

Przebudowa ulicy Batorego w Konstancinie-Jeziornie

Przetarg nieograniczony - unieważnienie postępowania

Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2010

Rozstrzygnięcie postępowania

Naprawa istniejących podbudów i zabezpieczenie podbudów nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony

Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2009 – etap II

Przetarg nieograniczony

Naprawa istniejącej podbudowy i zabezpieczenie podbudowy ulicy Czereśniowej w Konstancinie-Jeziornie nakładką z mieszanek mineralno-asfaltowych

Przetarg nieograniczony

Remont chodnika w ulicy Wspólnej w miejscowości Bielawa gm. Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony

Wykonanie przyłączy do istniejącej kanalizacji podciśnieniowej wraz z montażem studni i zaworów próżniowych, do granicy posesji, w miejscowości Ciszyca, Łęg, gm. Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony

Roboty budowlane rozbiórkowe budynku mieszkalnego parterowego i obiektów towarzyszących zgodnie z załączonym przedmiarem w miejscowości Obory w gminie Konstancin-Jeziorna na działce nr ewidencyjny 24 obręb Obory oraz budynku przepompowni ścieków i budynku

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postepowania

Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w ramach współpracy miast partnerskich (KONSTANCINA-JEZIORNY I KRZEMIEŃCA ; KONSTANCINA-JEZIORNY I SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ; KONSTANCINA-JEZIORNY I HRANIC)

Wyniki postępowania przetargowego

Wykonanie przyłączy do istniejącej kanalizacji podciśnieniowej wraz z montażem studni i zaworów próżniowych do posesji w miejscowości Ciszyca, Łęg, gm. Konstancin-Jeziorna

Unieważnienie postępowania przetargowego

Świadczenie usług związanych z bezpiecznym, usuwaniem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Konstancin-Jeziorna

Świadczenie usług związanych z bezpiecznym usuwaniem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty konserwacja rzeki Małej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - konserwacja rzeki Małej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna – Etap I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna – Etap I

Informacja o wyborze projektu budynku przedszkola i żłobka w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa publicznego przedszkola i żłobka w Oborach"

Informacja o wyborze projektu budynku przedszkola i żłobka w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa publicznego przedszkola i żłobka w Oborach"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Konstancin-Jeziorna etap I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Konstancin-Jeziorna etap I

Informacja o unieważnieniu postęowania - Usługa ochrony amfiteatru i jego otoczenia w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie

Informacja o unieważnieniu postęowania - Usługa ochrony amfiteatru i jego otoczenia w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Kierszek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Kierszek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie uzupełniającego projektu budowlano-wykonawczego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obszar Borowina, Czarnów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie uzupełniającego projektu budowlano-wykonawczego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obszar  Borowina, Czarnów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie map zasadniczych w formie numerycznej i analogowej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiących podkłady dla opracowania projektów miejscowego planu zagospodarow

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie map zasadniczych w formie numerycznej i analogowej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiących podkłady dla opracowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla: część 1 - sołectwa Łęg, część 2 – sołectwa Czernidła, część 3 - sołectwa Borowina i terenów przyległych

Informacja o udzieleniu zamówienia - Budowa pompowni ścieków PORĄBKA-BIS w Konstancinie-Jeziornie

Informacja o udzieleniu zamówienia - Budowa pompowni ścieków PORĄBKA-BIS w Konstancinie-Jeziornie

Informacja o udzieleniu zamówienia - Rewaloryzacja budynku zabytkowego Hugonówka na cele konstancińskiego domu kultury przy ul. Mostowej w Konstancinie-Jeziornie

Informacja o udzieleniu zamówienia - Rewaloryzacja budynku zabytkowego Hugonówka na cele konstancińskiego domu kultury przy ul. Mostowej w Konstancinie-Jeziornie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2010-2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2010-2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa pompowni ścieków PORĄBKA-BIS w Konstancinie-Jeziornie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa pompowni ścieków PORĄBKA-BIS w Konstancinie-Jeziornie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont ulicy Bielawskiej w m. Bielawa gmina Konstancin-Jeziorna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont ulicy Bielawskiej w m. Bielawa gmina Konstancin-Jeziorna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup samochodu służobowego dla Straży Miejskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup samochodu służobowego dla Straży Miejskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa parkingu i izolacji pionowej w szkole przy ul. Żeromskiego   

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - bieżące utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego    

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej    

Informacja o unieważnieniu postępowania - Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja o unieważnieniu postępowania - Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wycinka i pięlęgnacja drzew na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2009 roku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wycinka i pięlęgnacja drzew na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2009 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2009 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2009 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2009 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2009 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utrzymanie obiektów zieleni urządzonej oraz inne prace ogrodnicze na terenie miasta Konstancin-Jeziorna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utrzymanie obiektów zieleni urządzonej oraz inne prace ogrodnicze na terenie miasta Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa wkładów drukujących (tonerów i tuszy) na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa wkładów drukujących (tonerów i tuszy) na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utrzymanie zieleni i alejek w Parku Zdrojowym, w pasażach uzdrowiskowych i na terenach przyległych w Konstancinie-Jeziornie w 2009 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utrzymanie zieleni i alejek w Parku Zdrojowym, w pasażach uzdrowiskowych i na terenach przyległych w Konstancinie-Jeziornie w 2009 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług w zakresie koszenia, grabienia liści i sprzątania terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2009 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług w zakresie koszenia, grabienia liści i sprzątania terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2009 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja sieci centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na modernizację centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej.

Informacja o wyborze Wykonawcy - dostawa wkładów drukujacych

Dostawa wkładów drukujących (tonerów i tuszy) na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - konserwacja oświetlenia drogowego

Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu przyłączy sanitarnych

Wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu łacznie 38 przyłączy sanitarnych i wodociagowych do granic posesji  przylegających do ulic objętych przebudową tj. Królewskiej, Brzozowej, Sosnowej, Rynkowej, 1000-lecia PP w Konstancinie -Jeziornie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -przeprowadzenie zajęć dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna z nauki języka niemieckiego

Przeprowadzenie zajęć dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna z nauki języka niemieckiego.

Informacja o wyborze wykonawcy - świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku na terenie części Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz bieżące utrzymanie i konserwację: przystanków autobusowych, ławek, koszy oraz tablic ogłoszeń w 2009 roku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie map zasadniczych w formie numerycznej i analogowej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiących podkłady dla opracowania

Informacja o wyborze

Informacja o wyborze remonty elem. betonowe    

Informacja o wyborze

Informacja o wyborze - remonty nawierzchni gruntowych   

Informacja o wyborze

Informacja o wyborze - remonty nawierzchni bitumicznych     

Informacja o unieważnieniu przetargu - usługa ochrony obiektów i mienia

Informacja o unieważnieniu przetargu - usługa ochrony obiektów i mienia na terenie amfiteatru i Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie   

Informacja o wyborze oferty - Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego

Informacja o wyborze oferty - Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego  wraz z kosztorysami i przedmiarami robót na budowę sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania budżetowego: "Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego"     

Informacja o unieważnieniu postępowania-bieżące utrzymanie oznakowania drogowego

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego na drogach gminnych, informacyjnego MSI na drogach publicznych wszystkich kategorii, położonych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz wdrażanie nowych projektów stałych organizacji ruchu w 2009 roku.

Informacja o wyborze Wykonawcy - naprawa oświetlenia uszkodzonego w wyniku zdarzeń losowych

Naprawa oświetlenia uszkodzonego w wyniku zdarzeń losowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja o udzieleniu zamówienia -Świadczenie usług przewozowych

Świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na trasie Konstancin-Jeziorna-Gassy-Ciszyca-Konstancin-Jeziorna

Informacja o unieważnieniu postepoawanai -zakup samochodu dla Straży Miejskiej

Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie

Informacja o wyborze oferty - usługa ochrony obiektów i mienia

Usługa ochrony obiektów i mienia na terenie amfiteatru i Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie.

Wynik postępowania -Konserwacja oświetlenia drogowego

Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- wykonanie w 2009 r operatów szacunkowych

Wykonanie w 2009 roku operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych, gruntu niezabudowanego, gruntu wraz z naniesieniami, renty planistycznej, gruntu w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wynik postępowania - Świadczenie usług polegajacych na utrzymaniu czystosci i porzadkui na terenie części miasta i gminy Konstancin-Jeziorna

Świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku na terenie części miasta i gminy Konstancin-Jeziorna- niektórych osiedli mieszkaniowych i parków oraz bieżące utrzymanie i konserwacja:przystanków autobusowych, ławek, koszy oraz tablic ogłoszeń

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  - dotyczy przeprowadzenia zajęć dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna z nauki języków obcych: francuski i angielski.

Wynik postępowania-wykonanie map zasadniczych w formie cyfrowej i analogowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania map zasadniczych w formie cyfrowej i analogowej, przyjetych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,- dla Części przetargowej Nr1 , Nr 2, Nr 3.

Wnik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na wykonanie w 2009 r operatów szacunkowych

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Na Świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na trasie Konstancin-Jeziorna-Gassy-Ciszyca-Konstancin-Jeziorna

Unieważnienie postępowania

Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz naprawa oświetlenia uszkodzonego w wyniku zdarzeń losowych na terenie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 

Informacja o zawarciu umowy

Informacja o zawarciu umowy - opracowani zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i ekofizjografii.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna