Ogłoszenie o przetargu


Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza V przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Konstancin-Jeziorna.

Na podstawie 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku ws określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U z 2014 roku poz. 1490 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 193/VII/16/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna, ogłasza V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości. 

Oznaczenie
nieruchomośc
i
Położenie Pow. Numer KW Cena wywoławcza Wysokość wadium
dz. ew nr 24
obręb 03-02
ul. Grodzka 17 0.3318 ha WA5M/00273750/8 1.100.000 zł 220.000 zł

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2018 r.  poz. 2171 ze zm.) Gmina Konstancin-Jeziorna jest zwolniona od podatku VAT.

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest na terenie Konstancina-Jeziorny przy ul. Grodzkiej róg Długiej, niedaleko granicy miasta, za którą położona jest miejscowość Chylice w gminie Piaseczno. Odległość do centrum miasta wynosi ponad 3 km. Nieruchomość oznaczona jest jako działka ew. nr 24 o powierzchni 3318 m2 z obrębu 03-02, sąsiednie działki są zabudowane budynkami jednorodzinnymi na działkach zadrzewionych. Użytek działki zgodnie    z danymi z ewidencji gruntów stanowią Lasy V klasy (LsV) oraz grunty zabudowane (B). Kształt działki zbliżony do kwadratu i jest wynikiem przedwojennej parcelacji. Dojazd do nieruchomości stanowi ul. Grodzka, o nawierzchni z kostki betonowej, lokalna o małym natężeniu ruchu, natomiast od strony południowej nieruchomość przylega do ul. Długiej o znacznym natężeniu ruchu. W zasięgu nieruchomości jest pełne uzbrojenie  w sieci infrastruktury technicznej terenu. Działka jest uzbrojona i ogrodzona. Ogrodzenie  od strony ulic z siatki na słupach stalowych, wykazuje znaczny stopień zużycia. Działka jest zadrzewiona, zieleń zaniedbana, choinki i pojazdy betonowe, w części zniszczone. W bliskiej odległości na ulicy Długiej kursują autobusy komunikacji publicznej. Budynek mieszkalny jednorodzinny położony na przedmiotowej nieruchomości został wybudowany w okresie międzywojenny, prawdopodobnie 1937 roku. Budynek jest murowany parterowy z poddaszem użytkowym w części podpiwniczony. Na parterze znajdują się 3 wejścia do budynku.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr 179/IV/13/2004 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów terenu „Chylice – Letnisko". Przedmiotowa nieruchomość w przeważającej części leży na obszarze oznaczonym   na rysunku planu symbolem–MNLs – zabudowa mieszkaniowa na działkach leśnych. Pozostała część nieruchomości przeznaczona jest pod poszerzenie ul. Długiej oznaczonej na rysunku planu symbolem KZ oraz pod poszerzenie ul. Grodzkiej (pod tzw. trójkąt widoczności) oznaczonej  na rysunku planu symbolem KD.

Nieruchomość  nie jest obciążona wpisami w dziale III i IV ksiąg wieczystych oraz nie toczy  się w stosunku do niej postępowania administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę. Nieruchomość  nie jest przedmiotem roszczeń osób trzecich.

Przetarg odbędzie się 15.02.2019 roku o godzinie 10 00 na sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.

Warunkiem przystąpienia w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2019 roku na rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 prowadzony przez Bank Spółdzielczy o. Konstancin-Jeziorna.

 • Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • Dowód wpłaty wadium.
 • Osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
 • Reprezentanci osoby prawnej (jednostki organizacyjne niebędącej osobą prawną) – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
 • Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • W przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne  jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Inne informacje:

 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości tj. 11.000,00 zł.
 • Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.
 • Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów.
 • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomość przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U z 2014 roku poz 1380). Nabywca nieruchomości jest zobowiązany we własnym zakresie do ustalenia, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.
 • Zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz.U  z 2017 r. poz. 788 ze zm.), w przypadku sprzedaży m.in. przez osobę prawną gruntu oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.
 • Organizator przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczna zawiadomienia.

Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, tel 22 4842 385 oraz na stornie internetowej: www.konstancinjeziorna.pl; bip.konstancinjeziorna.pl.

Konstancin-Jeziorna, dnia 7.12.2018 roku

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk
 


 •  Poniżej do pobrania pełna treść ogłoszenia (format: DOC; rozmiar: 37,5 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Anna Marszał
Data wytworzenia: 2018-12-07
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-12-10
Data aktualizacji: 2018-12-10
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna