Ogłoszenie o przetargu


Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza V przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Konstancin-Jeziorna.

Na podstawie 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku ws określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U z 2014 roku poz. 1490 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 193/VII/16/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna, ogłasza V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości. 

Oznaczenie
nieruchomośc
i
Położenie Pow. Numer KW Cena wywoławcza Wysokość wadium
dz. ew. 46
obręb 03-04
ul. Letnia 14 0,1907 ha WA5M/00250273/3 799.500 zł 159.900 zł

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Letniej 14 na osiedlu Chylice Letnisko. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w odległości około 100 m od ul. Długiej. W odległości około 400 m przepływa rzeka Jeziorka, w pobliżu której posadowiony jest plac sportowy. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezabudowanych   w niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i uzdrowiskowa oraz tereny leśne. W odległości około 200 m jest umiejscowiony Szpital Dziecięcy. Od południowej strony nieruchomości w odległości około 300 m położone są tereny pocegielniane oraz glinianki.  W ulicy Letniej znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna. W dalszej odległości od nieruchomości w ulicy Letniej znajduje się sieć gazowa. W pobliżu nieruchomości ulicą Długą kursuje komunikacja publiczna.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr 110/IV/8/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 września 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Cegielni Chylickiej z późniejszymi zmianami, działka leży na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN – obszar zabudowy mieszkaniowej.

Nieruchomość  nie jest obciążona wpisami w dziale III i IV ksiąg wieczystych oraz nie toczy  się w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę. Nieruchomość  nie jest przedmiotem roszczeń osób trzecich.

Przetarg odbędzie się 15.02.2019 roku o godzinie 11.00 na sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.

Warunkiem przystąpienia w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2019 roku na rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 prowadzony przez Bank Spółdzielczy o. Konstancin-Jeziorna.

 • Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania.
 • Zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.


Przed otwarciem przetargu
osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • Dowód wpłaty wadium.
 • Osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
 • reprezentanci osoby prawnej (jednostki organizacyjne niebędącej osobą prawną) – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
 • Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • W przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne  jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Inne informacje:

 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości tj. 7.995,00 zł.
 • Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.
 • Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów.
 • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomość przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U z 2014 roku poz 1380). Nabywca nieruchomości jest zobowiązany we własnym zakresie do ustalenia, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.
 • Zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz.U  z 2017 r. poz. 788 ze zm.), w przypadku sprzedaży m.in. przez osobę prawną gruntu oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.
 • Organizator przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczna zawiadomienia.


Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, tel 22 4842 385 oraz na stornie internetowej: www.konstancinjeziorna.pl; bip.konstancinjeziorna.pl.

Konstancin-Jeziorna, dnia 7.12.2018 roku

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk
 


 •  Poniżej do pobrania pełna treść ogłoszenia (format: DOC; rozmiar: 35 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Anna Marszał
Data wytworzenia: 2018-12-07
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-12-10
Data aktualizacji: 2018-12-10
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna