Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna


Na podstawie  art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku  z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października  2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U 2017 r, poz. 1405 ze zm.), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej P4 (PLAY), na działce numer ewidencyjny 12/5 obręb 0202 Konstancin-Jeziorna, w Konstancinie-Jeziornie, ulica Wojska Polskiego 3.

Jednocześnie informuję, że zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Warszawie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia  oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o określenie  zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Osoby, którym przysługuje status strony informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a.  polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Uwagi i wnioski dotyczące sprawy strony mogą składać osobiście lub przez pełnomocnika.

Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony mogą się zapoznać  w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, adres: Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie i udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Konstancin-Jeziorna.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk


 

  • Poniżej do pobrania treść obwieszczenia (format: DOC; rozmiar: 76,5 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Jadwiga Lenarczyk
Data wytworzenia: 2018-11-27
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-12-03
Data aktualizacji: 2018-12-03
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna