Ogłoszenia, informacje, obwieszczenia - 2018

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Niniejszym informuję, że zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 1, 5, 5a i 6  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), projekt decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych jedno i dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej z garażami w bryle budynku, dojść, dojazdów, miejsc postojowych i małej architektury na terenie działek nr ew. 57, 58, 59, 60 z obrębu 01-01 położonych u zbiegu ulic Borowej i Biedronki w Konstancinie-Jeziornie (sprawa sygn. PP.6730.57.2018.AP), został wysłany do uzgodnień do:

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 21/2018 przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Konstancin-Jeziorna.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza V przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Konstancin-Jeziorna.

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza V przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Konstancin-Jeziorna.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna - kopia

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursu ofert na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 1/5, 1/6, 6/1 położonej we wsi Obory na okres do 3 lat.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 19/2018 przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Na podstawie  art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku  z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października  2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U 2017 r, poz. 1405 ze zm.), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej P4 (PLAY), na działce numer ewidencyjny 12/5 obręb 0202 Konstancin-Jeziorna, w Konstancinie-Jeziornie, ulica Wojska Polskiego 3.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ruchomości

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości - samochodu OSP. Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna