Ocena aktualności studium i planów miejscowych


W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o ustaleniu warunków zabudowy, a także wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.

Po uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej burmistrz przekazuje radzie gminy wyniki wyżej wymienionych analiz. Wyniki tych analiz są przekazywane radzie minimum jeden raz w czasie kadencji rady.

Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania zmierzające do zmiany studium lub planu miejscowego.

  1. Uchwała nr 643/VI/48/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 października 2014 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych w Gminie Konstancin-Jeziorna
  2. Uchwała nr 510/V/46/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2010 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz planów miejscowych w gminie Konstancin-Jeziorna

  3. Uchwała nr 584/IV/38/2006 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 2 października 2006 r. w sprawie przyjęcia opracowania Wyniki analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz planów miejscowych w Gminie Konstancin-Jeziorna
     

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Ewa Klimkowsa-Sul
Data wytworzenia: 2016-09-23
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2016-09-23
Data aktualizacji: 2016-09-23
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna