Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego


W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się przeznaczenie terenu i rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu.

Planu miejscowego nie sporządza się dla terenów zamkniętych (z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu). Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich oraz do ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych.

  1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennegoobowiązujące
     
  2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennegoprojekty

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Ewa Klimkowsa-Sul
Data wytworzenia: 2016-09-23
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2016-09-23
Data aktualizacji: 2016-09-23
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna