Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna


Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
Kazimierz Jańczuk

Pok nr 82 (I piętro)
Tel.: 22 484 23 10 (sekretariat)

Burmistrz przyjmuje interesantów:
w poniedziałki w godz. 13.00-17.00 

Zapisy:
- telefonicznie: 22 484 23 05
- e-mailem: kancelaria@konstancinjeziorna.pl
- osobiście: w Punkcie Obsługi Mieszkańca - stanowisko Kancelaria/Informacja

Osoby zapisujące się na spotkanie z burmistrzem prosimy o podanie:
imienia i nazwiska, jakiej konkretnej sprawy będzie dotyczyć rozmowa, numeru telefonu kontaktowego.


 


Do zakresu zadań Burmistrza Gminy należy przede wszystkim:

 1. kierowanie Urzędem,
 2. reprezentowanie Gminy,
 3. przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał, w tym uchwały budżetowej,
 4. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 5. podejmowanie decyzji majątkowych, dotyczących zwykłego zarządu mieniem Gminy w granicach udzielonego upoważnienia, w tym podpisywanie umów i zaciąganie zobowiązań,
 6. podejmowanie niemajątkowych decyzji związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy oraz podpisywanie pism i dokumentów kierowanych do osób prawnych i fizycznych,
 7. nadzorowanie realizacji zadań zleconych,
 8. upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Burmistrza decyzji, o których mowa w pkt. 4,
 9. nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Urzędu oraz kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy,
 10. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy - nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów,
 11. zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu,
 12. dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
 13. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 14. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy:
 1. kierowanie wykonywaniem zadań obronnych,
 2. kierowanie wykonywaniem zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
 1. organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
 2. informowanie Sejmiku Samorządowego Województwa Mazowieckiego i Wojewody Mazowieckiego o zamiarze przystąpienia Gminy do związku komunalnego,
 3. przedkładanie Wojewodzie w terminie 7 dni podjętych uchwał Rady Miejskiej,
 4. przedkładanie Wojewodzie aktów ustanawiających przepisy porządkowe w terminie 2 dni od ich ustanowienia,
 5. przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały budżetowej, uchwały w sprawie absolutorium oraz innych uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza objętych zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia,
 6. współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego, Samorządem Powiatowym, samorządami gmin oraz organami administracji rządowej,
 7. składanie Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań z realizacji zadań należących do kompetencji Burmistrza,
 8. nadzorowanie:
 1. Wydziału Finansowego,
 2. Biura Prawnego,
 3. Biura Zarządzania Kryzysowego,
 4. Straży Miejskiej,
 5. Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi,
 6. Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia,
 7. Samodzielnego Stanowiska ds. Kadr,
 8. Samodzielnego Inspektora ds. BHP,
 9. Konstancińskiego Domu Kultury,
 10. Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 11. gminnego podmiotu leczniczego,
 12. gminnych jednostek oświatowych.
 1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
 1. Zastępcami Burmistrza,
 2. Sekretarzem,
 3. Skarbnikiem,
 4. Audytorem Wewnętrznym,
 5. radcami prawnymi,
 6. osobami pracującymi na samodzielnych stanowiskach z wyjątkiem osób podległych bezpośrednio Zastępcom Burmistrza.
 1. koordynacja przygotowań i realizacji budżetu Gminy,
 2. współpraca z komitetami społecznymi,
 3. współpraca z organizacjami kombatanckimi oraz innymi organizacjami społecznymi, kulturalnymi i młodzieżowymi,
 4. współpraca z organizacjami zajmującymi się sportem i kulturą fizyczną na terenie gminy,
 5. współpraca z policją,
 6. tworzenie referatów w ramach istniejących wydziałów zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Urzędu,
 7. zatwierdzenie struktury i podziału obowiązków w wydziałach, biurach, referatach, zespołach i samodzielnych stanowiskach.
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Irena Krasnopolska
Data wytworzenia: 2018-04-16
Opublikował(a): agozdan@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2011-11-08
Data aktualizacji: 2018-11-20
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-16 13:26:11 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna