Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew-Gawroniec – etap 1.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Nr 266/V/20/2008 z dnia 13 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew-Gawroniec, zmienionej uchwałą Nr 237/VII/18/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 lutego 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew-Gawroniec – etap 1 w dniach od 19 września 2017 r. do 10 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 9.00 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 października 2017 r. (poniedziałek) w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1, o godz. 16.00.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew-Gawroniec – etap 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl. (od dnia 19 września 2017 r.).

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2017 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579):

  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Adres poczty elektronicznej: urzad@konstancinjeziorna.pl – w przypadku uwag opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy Konstancin-Jeziorna na platformie ePUAP:/4576mqsekc/SkrytkaESP – w przypadku uwag opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk

  • Poniżej do pobrania treść Obwieszczenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna wraz z rysunkiem w formacie DOC (rozmiar: 1,88 MB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Elżbieta Bartoszewska
Data wytworzenia: 2017-09-05
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-09-08
Data aktualizacji: 2017-09-08
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-13 16:01:01 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna