Wyłożenie do publicznego wglądu - lata 2014-2017

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23 w Konstancinie-Jeziornie.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie - dla działki o nr ew. 16 z obrębu 03-05.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23 w Konstancinie-Jeziornie.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 137/7, 137/8 i 138/1 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 87/2 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10 położonych w mieście Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Zgodnie z art. 61 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 17 listopada 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. uzupełnionej w dniu 27.10.2015 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części działek nr ew. 39 i 79 z obrębu 0009 Kawęczyn oraz części działki nr ew. 92/1 z obrębu 0022 Turowice gm. Konstancin-Jeziorna.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10 położonych w mieście Konstancin-Jeziorna.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych - etap 1 - dla działek o nr ew. 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 62/1 i 62/2 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie

 
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-14 16:14:58 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna