Ogłoszenia i decyzje wojewody

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, iż grunt położony w Konstancinie-Jeziornie, oznaczony jako działka ewidencyjna nr 81/3 z obrębu 03-27 o pow. 0,0167 ha, zajęty pod część ul. Granicznej, stał się z dniem 1.01.1999 r. własnością gminy - miasta Konstancin-Jeziorna.

Informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wszczęciu postępowania

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informuje o wszczęciu postępowania na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w sprawie wydania decyzji stwierdzającej nabycie przez Powiat Piaseczyński z mocy prawa dniem 01.01.1999 r. prawa własności gruntu położonego w gminie Konstancin-Jeziorna, zajętego pod drogę publiczną (powiatową) 2802W oznaczonego jako działki ewidencyjne: - nr 21 pow. 0,22 ha z obrębu 0012 Kępa Okrzewska; - nr 133 pow. 0,50 ha z obrębu 0012 Kępa Korzewska.

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 891/2016

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm). oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U .2016.23) stwierdzam nabycie przez Powiat Piaseczyński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej gminie Konstancin-Jeziorna oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 33 o pow. 0,84 ha z obrębu 0016 Obory zajęta pod część drogi powiatowej nr 2805W.

Informacja Wojewody Mazowieckiego

Informuję, iż Zarząd Powiatu w Piasecznie wystąpił na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Ńr 133, poz. 872 z późn. zm.) z wnioskiem o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez Powiat Piaseczyński z mocy prawa z dniem 01.01.1 999r. prawa własności gruntu położonego w Konstancinie-Jeziorna, zajętego pod drogę publiczną (powiatową) nr 2863W — ul. Mirkowską, oznaczonego jako działka projektowana nr 75o pow. 0,0151 ha z obrębu 01-06.

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2832/2015

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm). oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) stwierdzam nabycie przez Gminę Konstancin-Jeziorna z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Konstancinie-Jeziorna oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 77 o pow. 0,0785 ha z obrębu 01-24 zajęta pod część ulicy Garbarskiej.

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2831/2015

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm). oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) stwierdzam nabycie przez Gminę Konstancin-Jeziorna z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Konstancinie-Jeziorna oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 67 o pow. 0,0513 ha z obrębu 01-14 zajęta pod część ulicy Piaskowej.

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2659/2015

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną („Dz. U Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego „t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 267,)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2658/2015

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego („tj. Dz. U z 2013 r. poz. 267)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 476/2015

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) stwierdzam nabycie przez gminę-miasto Konstancin-Jeziorna z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości zajętej pod część drogi gminnej - ulicę Graniczną w Konstancinie-Jeziornie, w obrębie ewidencyjnym 03-30, oznaczonej jako działka nr ew. 40/2 o powierzchni 76 m2.

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 473/2015

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) stwierdzam nabycie przez gminę-miasto Konstancin-Jeziorna z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości zajętej pod część drogi gminnej - ulicę Gorzowską w Konstancinie-Jeziornie, w obrębie ewidencyjnym 01-21, oznaczonej jako działka nr ew. 30/1 o powierzchni 86 m2.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-12 15:01:09 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna