Zarządzenia Burmistrza Gminy - 2018 r.

Zarządzenie nr 157/VII/2018

Z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna uzupełnienia materiałów informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Zarządzenie nr 156/VII/2018

Z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 155/VII/2018

Z dnia 15 listopada 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 27A/VI/2011 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie w zarząd i administrację nowo wybudowanych budynków komunalnych na osiedlu Mirków, zmienione Zarządzeniem nr 169/VI/2011 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 17 listopada 2011 r. i ustalające przeznaczenie lokalu użytkowego przy ulicy Mirkowskiej 39A na potrzeby siedziby Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie.

Zarządzenie nr 154/VII/2018

Z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 153/VII/2018

Z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023.

Zarządzenie nr 152/VII/2018

Z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego samochodu specjalnego z zabudową pożarniczą marki Jelcz typ 04 stanowiącego własność Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 151/VII/2018

Z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot rocznych dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na rok 2018 w Gminie Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 150A/VII/2018

Z dnia 31 października 2018 roku w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za III kwartał 2018 roku.

Zarządzenie nr 150/VII/2018

Z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 149/VII/2018

Z dnia 31 października 2018 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych, dotyczących przebudowy i remontu budynku gminnego przy ul. Piłsudskiego 42 w Konstancinie-Jeziornie, zrealizowanych na podstawie umowy nr IR.272.45.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zarządzenie nr 148/VII/2018

Z dnia 31 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

Zarządzenie nr 147/VII/2018

Z dnia 26 października 2018 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału wynoszącego 1/4 części w prawie własności cło zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Toczyskiego 4 (dz. ew. nr: 11/1, 11/2, 44/1 oraz 44/2 z obrębu 01-27).

Zarządzenie nr 146/VII/2018

Z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 145/VII/2018

Z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 144/VII/2018

Z dnia 18 października 2018 roku w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części dziatki ewidencyjnej nr 2 z obrębu 01-24 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-04 15:18:23 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna